Про внесення змін до Статуту Млинівської Центральної районної лікарні Млинівської Районної ради Рівненської області

ПРОЕКТ

Враховуючи звернення Млинівської Центральної районної лікарні Млинівської Районної ради Рівненської області від 18 липня 2017 р. №959, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України №370 від 01.06.2009 року, керуючись статтями 43,60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією районної ради з питань економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності, районна рада ВИРІШИЛА:


1.Внести зміни до Статуту Млинівської Центральної районної лікарні Млинівської
Районної ради Рівненської області, які не пов’язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
2. Затвердити зміни до Статуту Млинівської Центральної районної лікарні Млинівської
Районної ради Рівненської області, виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Уповноважити головного лікаря Млинівської Центральної районної лікарні Ковальова Віктора Андрійовича підписати Статут Млинівської Центральної районної лікарні Млинівської Районної ради Рівненської області та подати документи на державну реєстрацію Статуту відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності (Т.І.Доманська).

Голова ради Б.В. Писак

Затверджено
Рішенням Млинівської
районної ради
№___ від __________ 20__

С Т А Т У Т
Млинівської центральної районної лікарні

(нова редакція)

смт. МЛИНІВ

1. Загальні положення

1.1. Млинівська центральна районна лікарня (далі – ЦРЛ) – є лікувально-профілактичним комунальним закладом, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл та селищ Млинівського району Рівненської області.
1.2. Засновником ЦРЛ є Млинівська районна рада Рівненської області (надалі – Засновник).
1.3. ЦРЛ належить до сфери управління Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області (далі – Орган управління).
1.4. Повна назва – МЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ, скорочена назва – МЛИНІВСЬКА ЦРЛ.
1.5. Юридична адреса – 35100 Рівненська область, смт Млинів, вул.Ватутіна, 18.
1.6. Місцезнаходження – 35100 Рівненська область, смт Млинів. вул.Ватутіна, 18 .
1.7. Найменування та місцезнаходження відокремлених структурних підрозділів:
1.7.1. Стаціонарні відділення Млинівської ЦРЛ – смт Млинів, вул.Поліщука, будинок 70
1.7.2. Стоматологічне відділення – смт Млинів, вул.Ватутіна, будинок 32
1.7.3. Зубопротезна лабораторія – смт Млинів, вул.Ватутіна, будинок 29

2. Мета та предмет діяльності ЦРЛ

2.1. ЦРЛ є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, призначеним для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Млинівського району Рівненської області.
2.2. Основною метою діяльності Лікарні є надання населенню спеціалізованих медичних послуг.
2.3. Предметом діяльності Лікарні є:
2.3.1. Здійснення медичної практики для забезпечення медичного обслуговування населення Млинівського району Рівненської області послугами з вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги відповідно до встановлених стандартів та протоколів.
2.3.2. Провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуску, використання, знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
2.3.3. Надання населенню району, згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я у випадках захворювань, які потребують спеціальних методів діагностики та лікування.
2.3.4. Забезпечення населення району в повному обсязі спеціалізованою, висококваліфікованою стаціонарною консультативною медичною та методичною допомогою.
2.3.5. Своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи стаціонару і поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування.
2.3.6. Систематична розробка і проведення заходів, направлених на поліпшення роботи як з стаціонарі, так і в поліклініці, підвищення якості лікувально-діагностичного обслуговування населення району, зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності.
2.3.7. Широке використання в комплексній терапії лікувального харчування, фізіотерапевтичних методів лікування і лікувальної фізкультури.
2.3.8. Залучення до консультації хворих висококваліфікованих спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів, при необхідності — своєчасне та обгрунтоване направлення хворих на амбулаторно-поліклінічне обстеження і стаціонарне лікування в обласні заклади та науково-дослідні інститути країни.
2.3.9. Організація постійного проведення підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу ЦРЛ.
2.3.10. Організація попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, які обслуговуються ЦРЛ і підлягають зазначеним оглядам.
2.3.11. Організація і проведення заходів з санітарно-гігієнічного виховання населення району, пропаганди здорового способу життя.
2.3.12. Надання працівникам ЦПМСД в районі організаційно-методичної допомоги в підвищенні якості лікувально-профілактичного обслуговування населення.
2.3.13. Координація лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи, яка проводиться всіма спеціалістами, лікувально-профілактичними установами на території району.
2.3.14. Організація, керівництво та контроль за постановкою та рівнем статистичного обліку і звітності в лікувально-профілактичних установах району.
2.3.15. Вивчення та розповсюдження досвіду передових лікувально-профілактичних установ області.
2.3.16. Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєння чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах.
2.3.17. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я, з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
2.3.18. Надання невідкладної та консультативної кваліфікованої медичної допомоги будь- якому громадянину України, громадянам інших держав, які звернуться за медичною допомогою.
2.3.19. Соціальний розвиток колективу, формування матеріальної бази, створення умов для здійснення висококваліфікованої праці, повноцінного відпочинку та соціальної справедливості.
2.3.20. Організація і надання платних послуг населенню району відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку, а також на підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
2.3.21. Проведення благодійної діяльності, сприяння в забезпеченні населення медикаментами як для стаціонарного, так і амбулаторно-поліклінічного лікування.
2.3.20. Створення, за погодженням із Засновником та органом управління, госпрозрахункових підрозділів.
2.4. Медична практика:
2.4.1. Медична практика ЦРЛ проводиться відповідно до отриманої ліцензії на медичну практику і є основним видом її господарської діяльності.
Лікарські спеціальності :
Акушерство і гінекологія. Анестезіологія. Гастроентерологія. Гематологія. Геріатрія. Дерматовенерологія. Дієтологія. Ендокринологія. Ендоскопія. Інфекційні хвороби. Кардіологія. Клінічна біохімія. Клінічна лабораторна діагностика. Лабораторна імунологія. Лікувальна фізкультура. Медична статистика. Наркологія. Народна та нетрадиційна медицина. Неврологія. Неонатологія. Нефрологія. Онкологія. Організація і управління охороною здоров’я. Ортопедична стоматологія. Ортопедія і травматологія. Отоларингологія. Офтальмологія. Патологічна анатомія. Педіатрія. Підліткова терапія. Проктологія. Професійна патологія. Психіатрія. Психотерапія. Пульмонологія. Радіологія. Ревматологія. Рентгенологія. Рефлексотерапія. Стоматологія. Терапевтична стоматологія. Терапія. Трансфузіологія. Ультразвукова діагностика. Урологія. Фізіотерапія. Фтизіатрія. Функціональна діагностика. Хірургія. Хірургічна стоматологія.
Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою:
Акушерська справа. Лабораторна справа (клініка). Лікувальна справа. Рентгенологія. Сестринська справа. Стоматологія ортопедична.

3. Правовий Статус

3.1. ЦРЛ є юридичною особою публічного права.
3.2. ЦРЛ є неприбутковою установою.
3.3. ЦРЛ користується закріпленим за нею комунальним майном на правах оперативного управління.
3.4. ЦРЛ здійснює господарську діяльність.
3.5. Для здійснення господарської діяльності ЦРЛ залучає і використовує матеріально- технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
3.6. ЦРЛ має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
3.7. Держава, засновник та уповноважений орган управління не відповідає за зобов’язаннями ЦРЛ, а ЦРЛ не відповідає за зобов’язаннями держави, засновника та уповноваженого органу управління, окрім випадків, передбачених законодавством.
3.8. ЦРЛ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4. Організаційна структура та організація роботи ЦРЛ

4.1. Центральна районна лікарня має такі структурні підрозділи :
- апарат управління;
- поліклінічне відділення;
стаціонарні відділення :
- відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги;
- кардіологічне відділення;
- інфекційне відділення;
- хірургічне відділення з травматологічними і ЛОР-ліжками;
- акушерсько-гінекологічне відділення;
- неврологічне відділення;
- дитяче відділення;
- відділення анестезіології і інтенсивної терапії;
- фізіотерапевтичне відділення;
- клінічна лабораторія;
- централізована стерилізаційна;
- діагностичні кабінети:
1) кабінет УЗД;
2) ренгенкабінет;
3) ендоскопічний кабінет;
4) кабінет функціональної діагностики;
- харчоблок
Інші підрозділи:
- стамотологічне відділення;
- зубопротезна лабораторія;
- централізована бухгалтерія;
- господарська частина;
4.2. Порядок внутрішньої організації та сфера діяльності структурних підрозділів ЦРЛ затверджуються головним лікарем ЦРЛ.
4.3. Структурні підрозділи ЦРЛ використовують надане їм майно на основі права оперативного використання майна в обсязі, що встановлюється головним лікарем ЦРЛ.
4.4. З метою забезпечення своєї господарської діяльності ЦРЛ наймає працівників, які мають відповідну професійну підготовку та кваліфікацію, що відповідають вимогам чинного законодавства.
4.5. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників ЦРЛ затверджуються головним лікарем.
4.6. Надання медичних послуг ЦРЛ забезпечується у цілодобовому режимі в порядку, що встановлюється головним лікарем ЦРЛ з урахуванням вимог відповідного законодавства щодо забезпечення доступності для населення невідкладної медичної допомоги та законодавства про працю.
4.7. Головний лікар ЦРЛ призначає своїх заступників за погодженням з засновником.
4.8. Керівників структурних підрозділів ЦРЛ призначає головний лікар.
4.9. Управління структурним підрозділом здійснює завідувач.
4.10. Структурні підрозділи діють на підставі положення про структурний підрозділ, який затверджується головним лікарем.

5. Управління ЦРЛ

5.1. Суб’єкти управління ЦРЛ:
- Млинівська районна рада;
- Районна державна адміністрація відповідно делегованих галузевих повноважень;
- Головний лікар ЦРЛ.
5.2. Засновник в порядку і межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом приймає рішення про:
- внесення змін до Статуту;
- призначення та звільнення головного лікаря ЦРЛ;
- відчуження майна;
- передача в оренду цілісних майнових комплексів та приміщень ЦРЛ;
- списання основних засобів згідно діючої інструкції;
- припинення діяльності ЦРЛ, реорганізацію, ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.
5.3. Районна державна адміністрація в порядку і межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом:
- погоджує кандидатуру на посаду головного лікаря ЦРЛ;
- затверджує структуру та штатний розпис ЦРЛ за погодженням з головою Млинівської районної ради;
- погоджує фінансовий план та план розвитку ЦРЛ, здійснює контроль за її фінансово- господарською діяльністю.
5.4. Головний лікар ЦРЛ:
- здійснює загальне керівництво ЦРЛ та забезпечує виконання поставлених перед нею завдань;
- розробляє структуру управління та штатний розпис ЦРЛ та подає на погодження Засновнику і на затвердження органу управління;
- затверджує своїм наказом розподіл обов’язків між заступниками головного лікаря;
- приймає на роботу і звільняє працівників ЦРЛ, в тому числі керівників структурних підрозділів;
- в межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками;
- є розпорядником коштів, затверджених кошторисом;
- накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства;
- організовує мобілізаційну підготовку закладу згідно з його завданнями;
- без доручення діє від імені ЦРЛ, представляє її інтереси у взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними юридичними особами та у відповідних державних органах та установах;
- наказом, у відповідності із колективним договором, визначає розміри доплат та надбавок згідно кількості та якості виконаної роботи та рівня кваліфікації працівників відповідно до чинного законодавства України;
- залучає для виконання складних операцій, проведення консультацій неясних хворих, спеціалістів обласних спеціалізованих закладів;
- вивчає потребу в матеріально-технічних ресурсах і забезпечує їх придбання в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- має право, за згодою власника, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування комунальне майно:
- укладає договори з юридичними та фізичними особами щодо придбання, реалізації товарів, послуг, ремонту, будівництва у відповідності з чинним законодавством України;
- виконує інші функції, не заборонені законодавством України;
- щорічно звіту є про діяльність ЦРЛ перед Засновником, готує на його запити відповідні документи.
5.5. Головний лікар ЦРЛ призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням сесії Млинівської районної ради з числа висококваліфікованих організаторів охорони здоров’я згідно з порядком, визначеним відповідним рішенням районної ради, та кваліфікаційними вимогами МОЗ.
5.6. Головний лікар здійснює функції управління на умовах найму та на підставі контракту, підписаного головою Млинівської районної ради.
5.7. У відсутності Головного лікаря в зв’язку з його перебуванням у відпустці або з інших поважних причин, керівництво ЦРЛ здійснює один із заступників головного лікаря. На час виконання обов’язків Головного лікаря вищезазначені посадові особи наділяються всіма правами, передбаченими цим статутом для Головного лікаря, та несуть відповідальність за прийняті ними рішення.
5.8. До призначення Головного лікаря або в разі його відсутності, дострокового розірвання контракту, або його звільнення, голова районної ради шляхом видання відповідного розпорядження має право призначити терміном до трьох календарних місяців особу, що буде виконувати обов’язки головного лікаря.
5.9. Контроль за організацією медичної діяльності ЦРЛ здійснює управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації та сектор охорони здоров’я органу управління.
5.10. Контроль за окремими сторонами діяльності ЦРЛ здійснюють державні органи, що наглядають за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.
5.11. ЦРЛ має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок протягом ЗО днів від їх початку. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.
5.12. Службові особи, які проводять перевірку ЦРЛ, несуть відповідальність за розголошення комерційної та конфіденційної інформації.
5.13. Стосунки ЦРЛ з органами влади, державного управління, органами місцевого самоврядування будуються відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.
5.14. ЦРЛ є бюджетним закладом, діяльність якого фінансується з районного бюджету та інших джерел, передбачених чинним законодавством.
5.15. ЦРЛ має:
- правила внутрішнього трудового розпорядку;
- колективний договір;
- правила внутрішнього розпорядку для хворих.
5.16. Вищим органом самоврядування трудового колективу ЦРЛ є загальні збори, якими реалізуються повноваження трудового колективу шляхом укладання колективного договору з адміністрацією ЦРЛ згідно вимог чинного законодавства. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет.

6. Майно та господарська діяльність ЦРЛ

6.1. Майно ЦРЛ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі лікарні.
6.2. Майно ЦРЛ належить їй на праві оперативного управління.
6.3. Джерелами створення майна та фінансових ресурсів ЦРЛ є бюджет та інші надходження, не заборонені законодавством України.
6.4. ЦРЛ має право списувати інвентар, інше майно, яке прийшло в непридатність, згідно з чинним законодавством, Держава гарантує захист майнових прав ЦРЛ. Вилучення державою в ЦРЛ основних фондів, оборотних коштів та іншого використовуваного нею майна здійснюється тільки у випадках, передбачених законами України. Збитки, завдані ЦРЛ в
результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються ЦРЛ за рішенням суду в установленому порядку.
6.5. ЦРЛ самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, аналізу показників здоров’я населення району та необхідність забезпечення виконання заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності.
6.6. Розрахунки ЦРЛ за своїми зобов’язаннями з іншими установами (підприємствами) проводяться в безготівковому порядку через установи банків, а розрахунки готівкою здійснюються відповідно до правил виконання розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.
6.7. ЦРЛ самостійно здійснює свою діяльність, розпоряджається послугами, здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.
6.8. ЦРЛ зобов’язана забезпечити для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

7. Ліквідація і реорганізація ЦРЛ

7.1. Припинення діяльності ЦРЛ проводиться шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення).
7.2 Ліквідація ЦРЛ проводиться за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду.
7.3. Ліквідація ЦРЛ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або уповноваженим ним органом.
7.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ЦРЛ і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.
7.5. При ліквідації (реорганізації) ЦРЛ звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.
7.6. У разі реорганізації ЦРЛ її права і обов’язки переходять до правонаступників.
7.7. Після ліквідації ЦРЛ її печатка і штамп здаються в установленому порядку.
7.8. Документи про нарахування заробітної плати та інших доходів, а також про облік та рух кадрів, підлягають здачі в архів.
7.9. ЦРЛ вважається ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру України.

8. Заключні положення

Питання, не врегульовані цим статутом, регулюються чинним законодавством України.

Головний лікар Млинівської ЦРЛ В.А. Ковальов