Регламент районної ради

Млинівська районна рада

(шосте скликання)

РЕГЛАМЕНТ

„Затверджено”

Рішенням районної ради

від 14 грудня 2010

з урахуванням змін і доповнень внесених рішенням районної ради

№116 від 28.07.2011р.

з 2008 року;

від 23.05.2008 року

2010- 2015 рр.

 Регламент

Млинівської районної ради

Розділ 1. Загальні положення.

Стаття 1.1. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом, іншими законодавчими  та нормативними документами.

Стаття 1.2. Регламент районної ради (далі Регламент) є документом згідно якого районна рада проводить свою діяльність і є обов’язковим для виконання районною радою вцілому та кожним депутатом зокрема.  Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесій районної ради (далі – ради), її пленарних засідань та засідань постійних комісій, формування органів та апарату ради, процедуру окремих видів діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб та інші процедури, а також функції органів ради та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законодавчими актами. Регламент затверджується не пізніше, як на другій сесії ради.

Стаття 1.3.  Робота районної ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступити іншою мовою промовець, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу на українську мову, завчасно в заяві на виступ повідомляє про це головуючого на засіданні. В такому разі по можливості виконавчий апарат районної ради забезпечує переклад його виступу на українську мову.

Стаття 1.4. Засідання районної ради, її Президії, постійних та тимчасових комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом, іншими законодавчими актами.

В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати  Рівненської обласної ради. На сесію можуть бути запрошені депутати інших рад району, сільські та Млинівський селищний голови,  представники державних органів, громадських організацій, політичних партій, засобів масової інформації, трудових колективів. Список запрошених на пленарне засідання сесії районної ради узгоджує Президія районної ради. Запрошення здійснює виконавчий апарат районної ради.

Стаття 1.5 На засіданнях районної ради можуть бути присутніми громадяни за їх  попереднім записом у виконавчому апараті ради, який проводиться  не пізніше, як напередодні дня проведення  засідання, або за процедурним рішенням в день проведення  сесії районної ради.

Стаття 1.6. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань визначається головою районної ради. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 1.7  1) Районна рада не менш як 1/3 голосів депутатів або підписів від складу ради може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи районного рівня.

2) Постійна комісія ради або її голова за погодженням з головою ради може запросити на пленарне засідання ради, на якому розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету її діяльності, державних службовців, експертів або відповідних фахівців за погодженням з їх керівниками.

3) Головуючий повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.

Стаття 1.8. Особи, запрошені  на сесію районної ради, повинні утримуватися  від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядку. У разі порушення порядку їх, за розпорядженням  головуючого   на   засіданні, може  бути випровадженою з приміщення, де проходить засідання

 

Стаття 1.9. Діяльність районної ради ґрунтується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

         Стаття 1.10. 1) Гласність роботи ради забезпечується шляхом оприлюднення  її рішень або повідомлень про її діяльність в районних засобах масової інформації.

2) Представники телебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на весь час повноважень ради. Порядок акредитації визначається головою ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації одночасно з депутатами матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято у встановленому порядку відповідне рішення.

3) У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або цього Регламенту, голова ради може позбавити його у встановленому порядку акредитації на визначений термін.

Стаття 1.11. Під час пленарного засідання районної ради контроль за додержанням Регламенту районної ради покладається на головуючого на засіданні та секретаріат сесії.

Розділ 2. Сесії районної ради.

Глава І. Розпорядок роботи.

Стаття 2.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії районної ради складаються із пленарних засідань районної ради й засідань постійних та інших комісій, що проводяться, як правило, в період між пленарними засіданнями.

Постійна комісія може проводити своє засідання одночасно з пленарним засіданням ради у тому разі, коли є доручення ради невідкладно підготувати проект рішення, і якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Стаття 2.2. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого засідання районної ради, яке проводиться в перший день роботи сесії.

Стаття 2.3. Після відкриття сесії, а також після оголошення головуючим про закриття сесії виконується Державний гімн України.

Стаття 2.4. Головуючий на засіданні на початку кожної сесії після можливого скороченого обговорення порядку денного сесії повідомляє орієнтовний час закриття сесії, а в кінці сесії – орієнтовну дату відкриття наступної.

Глава II. Перша сесія районної ради нового скликання.

Стаття 2.5. Районна виборча комісія спільно із виконавчим апаратом районної ради надає депутату:

-  Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”

-  Регламент районної ради попереднього скликання;

-  перелік постійних комісій районної ради попереднього скликання;

- список посадових осіб виконавчого апарату районної ради та їх службові телефони;

Депутату пропонується також  до початку першої сесії погодити з  керівництвом  партій яка висувала його кандидатом в депутати,  свої попередні побажання щодо входження до складу тієї чи іншої постійної комісії

Стаття 2.6. 1) Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2) Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

3) 3 моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій , які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

4) Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Порядок головування визначається членами тимчасової президії, а у випадку недосягнення згоди – порядок головування членів тимчасової президії визначається депутатами ради шляхом голосування.

5) З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради.

6) Протокол та рішення першої сесії, у т. ч. про обрання голови, підписує новообраний голова районної   ради.

7) Після обрання голови районної ради для уточнення ним порядку проведення пленарного засідання, може бути  оголошена перерва в роботі засідання (першої сесії) на певний строк, визначений депутатами шляхом прийняття процедурного рішення.

8) Після закінчення оголошеної перерви сесія збирається для продовження пленарного засідання і завершує розгляд   питань.

Стаття 2.7. 1) Рішення з питань обрання голови районної ради, його заступника та створення й обрання депутатських комісій приймаються після визнання повноважень депутатів відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів  місцевих рад”.

2) Після визнання повноважень депутати районної ради складають таку присягу:

«Я, депутат Млинівської районної ради (П.І.П.) усвідомлюю відповідальність перед Богом, власною совістю, територіальними громадами району, присягаю на вірність Україні та Українському народу.

Зобов’язуюсь всіма своїми діями утверджувати місцеве самоврядування, дбати про благо та авторитет рідного Млинівського району і добробут  його мешканців.

Присягаю додержуватись Конституції України та Законів України, сумлінно виконувати свої обов’язки в інтересах жителів Млинівського району»

Глава III. Порядок скликання сесій районної ради.

Стаття 2.8. 1) Чергові сесії ради скликаються головою районної ради, а в разі його відсутності –заступником голови ради в порядку, визначеному в статті 2.11  цього Регламенту.

2) Сесії ради скликаються також за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації. Мотивовані пропозиції про скликання сесії ради, підписані ініціаторами, подаються голові ради з зазначенням питання та з проектом рішення, розгляд якого пропонується. В цьому випадку голова ради видає розпорядження про скликання  сесії з дотриманням вимог пункту статті 2.11  цього Регламенту

(Стаття 2.8 з урахуванням змін внесених рішенням районної ради №116 від 28.07.2011р.)

Стаття 2.9. Сесія  ради скликається в міру необхідності, але не менше одного  разу на квартал.

Стаття 2.10. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради:

- якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк;

-  якщо сесія не скликається в строки, передбачені п. 2 ст. 2.8. цього регламенту.

Стаття 2.11. 1) Розпорядження про скликання чергової сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 20 робочих днів до дати проведення сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд районної ради.

2) Інформація про місце і час проведення засідань ради, а також про місце і час реєстрації депутатів повідомляється на офіційному вебсайті  районної ради (http://rada.mln.rv.ua/) і через засоби масової інформації.

(Стаття 2.11 з урахуванням змін внесених рішенням районної ради №116 від 28.07.2011р.)

Стаття 2.12. У разі, якщо голова районної ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

У цьому випадку рішення про скликання сесії, підписане не менш як однією третиною депутатів, або рішення постійної комісії, підписане її головою, оприлюднюються з дотриманням вимог статті 2.11  цього Регламенту.

Стаття 2.13. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 2.14. 1) Сесію відкриває й веде голова районної ради або його заступник.

2) У випадку, передбаченому ст. 2.10. цього розділу, сесію відкриває й веде заступник голови районної ради.

3) У випадку, передбаченому ст. 2.12. цього розділу, сесію відкриває за дорученням групи депутатів або постійної комісії один з депутатів, що входить до її складу або голова постійної комісії, з ініціативи якої скликана сесія, а веде за рішенням ради – один із депутатів.

Глава IV. Порядок денний сесії.

Стаття 2.15. 1) Питання до порядку денного пленарних засідань та проекти рішень чергових сесій вносяться головою районної ради, його  заступником, постійними   комісіями, депутатами, депутатськими фракціями (групами), головою районної державної адміністрації в межах його компетенції не пізніше як за 25 робочих днів до відкриття чергової сесії. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2) Узагальнені пропозиції заступник голови ради подає на розгляд Президії ради для прийняття відповідного рішення у визначений пунктом 2.17 цього Регламенту строк. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, повинна бути викладена у формі проекту рішення  та відповідати вимогам, викладеним у розділі 6.

(Стаття 2.15 з урахуванням змін внесених рішенням районної ради №116 від 28.07.2011р.)

Стаття 2.16. 1) Проекти рішень подаються в районну раду, після оприлюднення їх розробниками у порядку, визначеному Законом України ”Про доступ до публічної інформації”, не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради з обов’язковим направленням електронної копії оприлюдненого проекту, в це й же термін, на електронну адресу районної ради Mlynivrajrada@ukr.net,  або подаються у виконавчий апарат районної ради на паперових та електронних носіях не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради для оприлюднення їх на офіційному сайті районної ради http://rada.mln.rv.ua.

У разі недотримання передбачених термінів оприлюднення проектів рішень та подання, їх розгляд переноситься на наступну сесію районної  ради.

2) Проекти рішень, підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту проходять експертизу в організаційному відділі на відповідність вимогам положень Регламенту, реєструються та направляються на обов’язкову юридичну експертизу, на відповідність вимогам чинного законодавства України, до начальника відділу з питань юридичного забезпечення виконавчого апарату ради.

3) Проекти рішень підготовлені виконавчим апаратом районної ради, постійними комісіями, депутатами візують виконавці, заступник голови районної ради, керуючий справами, начальник організаційного відділу та начальник відділу з питань юридичного забезпечення виконавчого апарату ради.

(Стаття 2.16 з урахуванням змін внесених рішенням районної ради №116 від 28.07.2011р.)

           Стаття 2.17. 1) Проект порядку денного готується виконавчим апаратом ради на основі проектів рішень та інших документів, поданих головою ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівниками управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками зацікавлених організацій і установ, попередньо розглядається і узгоджуються Президією ради та повідомляється депутатам не пізніш як за 5 днів до пленарного засідання чергової сесії районної ради.

2) На засідання Президії ради з формування проекту порядку денного сесії, в разі внесення питання, що є в компетенції районної державної адміністрації, запрошується її представник.

3) Проект порядку денного, сформований відповідно до вимог ст. 2.16. цього розділу, обговорюється й затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

4) Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

5) (виключено)

6) Рішення про виключення питання із вже затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю від загального складу ради.

(Стаття 2.8 з урахуванням змін внесених рішенням районної ради №116 від 28.07.2011р.)

Глава V. Робочі органи сесії.

Стаття 2.18. 1) Робочими органами сесії районної ради є:

- президія у складі голови районної ради та його заступника (або головуючого і його заступника у випадках, що вказані у ст. 2.12.)

Голова райдержадміністрації є постійним членом президії сесії.

- лічильна комісія в кількості не більшій від кількості партій,  які отримали депутатські мандати у раді.

- секретаріат

2) Лічильна комісія обирається  радою  з числа   депутатів  з  урахуванням  принципу пропорційного  представництва  депутатів  від політичних партій, що отримали депутатські мандати в районній раді,  шляхом  відкритого  голосування  за  списком  або на вимогу депутатів за кожного депутата окремо.

3) Лічильна   комісія   обирає   із   свого  складу  голову, заступника  голови  і  секретаря.  Засідання  Лічильної   комісії проводяться  гласно  і  відкрито.

Стаття 2.19. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються або затверджуються радою.

Стаття 2.20. Функції секретаріату сесії виконує виконавчий апарат районної ради. Секретаріат організовує ведення протоколів, аудіо записів пленарних сесійних засідань, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час роботи сесії.

Розділ 3. Засідання районної ради.

Глава І. Ведення пленарних засідань.

Стаття 3.1. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада більшістю голосів від її загального складу може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 3.2. Засідання ради проводиться згідно з планом роботи, затвердженим на попередньому засіданні ради.

Стаття 3.3. Рішення районної ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

Стаття 3.4. 1) Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради або його заступник чи інші особи згідно з п.3 ст. 2.14. цього регламенту.

2) На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання доручається заступнику голови ради, або одному з депутатів за дорученням ради.

Глава II. Обов’язки та права головуючого на засіданні.

Стаття 3.5. Головуючий на засіданні районної ради:

- повідомляє депутатів про кількість депутатів, які прибули на пленарне засідання  сесії, зареєстрованих працівниками  виконавчого апарату районної ради;

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

- вносить на обговорення проекти рішень, інших документів районної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;

- організовує розгляд питань;

- повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

-  ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає необхідним оголосити;

-  вживає заходи до підтримання порядку на засіданні;

- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;

-    здійснює інші повноваження, що випливають із цього Регламенту.
Стаття 3.6. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів за винятком випадків, зазначених цим Регламентом.

         Стаття 3.7. 1)Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право:

- у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

- проводити сигнальне голосування згідно із ст. 3.8.;

- скликати погоджувальну раду депутатських фракцій.

- з власної ініціативи ставити питання, що обговорюються, на додаткове голосування;

- зробити виступаючому попередження у випадках, коли той виступає не з обговорюваного питання або порушує норми депутатської етики, та позбавляти слова, якщо виступаючий не реагує на попередження;

- давати короткі роз’яснення з приводу своїх дій і відповіді на запитання, поставлені до нього у виступах депутатів, та виправляти фактичні помилки, допущені у виступах.

2) Головуючий має право брати участь в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків головуючого іншому члену президії.

3) Головуючий надає слово депутатам у порядку запису на виступ або надходження заяв. У необхідних випадках головуючий, за згодою ради, може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни. Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, якщо його уповноважила відповідна комісія виступити від її імені, що засвідчується документально.

4) Голова ради, його заступник мають право у будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні. Таке ж право має голова районної державної адміністрації з питань, що стосуються діяльності райдержадміністрації. Продовження доповідей, виступів понад встановлений регламентом сесії час проводиться тільки з дозволу більшості депутатів ради.

Стаття 3.8. 1) Для визначення критеріїв організації й прогнозування ходу засідання ради та розгляду питань головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати кількість депутатів, які її не підтримують.

2) Сигнальне голосування проводиться без обговорення і без підрахунку голосів,  про прийняття якогось рішення не оголошується. Головуючий на засіданні та його заступник у сигнальному голосуванні участі не беруть.

3) Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Глава III. Порядок відкриття засідання районної ради.

         Стаття 3.9. 1) Пленарні засідання сесії, як правило, розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніш як о 18 годині, з перервою на 15 хвилин через кожні півтори години роботи. Рада може встановити й інший час та тривалість засідань і перерв.

У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення посадових осіб тощо.

В кінці пленарних засідань сесій надається 10-15 хвилин депутатам для виступів у «Різному»

2) Засідання ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутня кількість депутатів, зазначена в ст. 2.13. Регламенту (більше половини депутатів від загального складу ради).

3) Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного засідання працівниками виконавчого апарату районної ради. Після перерви виконавчий апарат проводить підрахунок депутатів в залі та інформує головуючого про кількість депутатів присутніх в залі. Якщо кількість депутатів в залі не відповідає кількості депутатів зареєстрованих перед початком пленарного засідання, головуючий проводить повторну перереєстрацію депутатів шляхом опитування за списком.

4) У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через виконавчий апарат районної ради. Працівник виконавчого апарату на сесії передає дані про додаткову реєстрацію депутатів для головуючого на сесії..

Стаття 3.10. На початку кожного засідання головуючий на засіданні повідомляє районну раду про кількість депутатів, присутніх на засіданні, про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

Стаття 3.11. Якщо відкриття засідання неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину або переносить засідання на визначений радою день.

Стаття 3.12. На початку першого засідання головуючий на засіданні оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку  денного засідання.

Стаття 3.13. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям пленарного засідання.

Стаття 3.14. Якщо день, час і порядок денний наступного засідання ради не були оголошені або змінилися, виконавчий апарат районної ради повідомляє про це кожного депутата по телефону.

          Стаття 3.15. 1) Перехід до розгляду питання порядку  денного  оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє також про назви, редакції, дати поширення серед депутатів проектів рішень (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про намічений порядок розгляду питання.

2) Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою після обговорення більшістю голосів депутатів від складу ради.

3) До  початку розгляду питання порядку денного головуючий на засіданні може робити  повідомлення  раді,  які  вважає доцільними;  у  термінових  випадках  такі  повідомлення  він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру  голосування (за звичайних обставин).  Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і  тоді,  коли  згідно  з  ч.1 ст. 3.9  пленарне засідання не може бути відкрито.

Глава IV. Прийняття рішень.

Стаття 3.16. 1) Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення відкритим нефіксованим,  поіменним або таємним голосуванням. Прийняття рішення без обговорення на пленарному засіданні допускається лише у випадках, передбачених цим Регламентом.

2) Процедура прийняття рішення складається з:

-          обговорення питання (дана умова може бути упущена з дотриманням вимог статті 3.17);

-          обговорення проекту рішення;

-          голосування за прийняття запропонованого проекту «за основу»;

-          голосування пропозицій, поправок до проекту рішення;

-          голосування за прийняття рішення «в цілому», з урахуванням підтриманих пропозицій, поправок.

Стаття 3.17. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.

Стаття 3.18. Винесенню питання на розгляд на пленарне засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 3.19. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту  рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.

Стаття 3.20. Рішення (крім процедурного або зазначеного в цьому Регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на засіданні за нього проголосувала більшість від складу ради.

Стаття 3.21. Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати чи часу засідання приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Стаття 3.22. Рішення з процедурних питань приймаються 1/3 голосів депутатів районної ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

Такими питаннями можуть бути:

1)    включення питань до порядку денного сесії;

2)    зміна черговості розгляду питань порядку денного;

3)    формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного;

4)    визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

5)    встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

6)    надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій;

7)    визначення порядку висвітлення роботи;

8)    позбавлення депутата права виступу у випадку передбаченому статтею 3.49 даного Регламенту або позбавлення запрошених права брати участь у роботі сесії.

 

            Стаття 3.23. 1) Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення у випадках, зазначених у регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в Регламенті як процедурні. Процедурні   питання  не  потребують  їх  попередньої підготовки в постійних комісіях.

2) Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

Стаття 3.25. Районна рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішень.

Стаття 3.26. 1)Рішення районної ради приймаються відкритим голосуванням.

2) На вимогу депутатів голосування може бути:

-    фіксоване (поіменне), проведене шляхом поіменного опитування кожного депутата і фіксації секретаріатом сесії результату цього голосування (“за”, “проти”, “утримався”, “не взяв участі в голосуванні”) ;

- таємне шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

3) Персональні обрання, призначення, затвердження на посади або відкликання чи усунення з посади здійснюється радою таємним голосуванням шляхом заповнення відповідних бюлетенів.

Стаття 3.27. 1) Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як 1/3 депутатів, які взяли участь у голосуванні. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

2) Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після голосування і надаються секретаріатом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій (груп) за їх зверненням.

3) Дані   про   результати   поіменного   голосування   можуть публікуватися у пресі як офіційні повідомлення районної ради, якщо рада не менш як 2/3 голосів депутатів від складу ради не прийме іншого рішення.

Стаття 3.28. Районна рада не може приймати рішень, постанов, інших актів, які суперечать Конституції України, чинному законодавству України.

Глава V. Порядок надання слова.

Стаття 3.29. 1) Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 1 год., для співдоповіді – 20 хвилин, для заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7  хвилин, для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному – до 5 хвилин; для виступів з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій – до 3 хвилин. Відлік часу здійснюється головуючим на засіданні.

2) У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів продовжити йому час для виступу.

3) Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, головуючий може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити  виступ.

Стаття 3.30. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання, або час для запитань і відповідей, для виступу депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 3.31. Якщо визначеного часу для обговорення недостатньо, районна рада може прийняти без обговорення процедурне рішення про збільшення часу.

Стаття 3.32. Для організації обговорення окремих питань порядку денного за зверненням головуючого на засіданні або за пропозицією, підтриманою більшістю депутатів, які взяли участь у голосуванні, може бути встановлений сумарний час для виступу представників кожної депутатської фракції (групи) в межах 10-15 хвилин. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Стаття 3.33. 1)Заява про надання слова для виступу на засіданні подається в письмовій формі на ім’я головуючого після затвердження порядку денного сесії і реєструється секретаріатом.

2) Головуючий на засіданні може дати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба. Без  запису  на  виступ  від мікрофону за усним зверненням перед оголошенням припинення обговорення надається слово:

-  з мотивів голосування;

-  для оголошення процедурного питання;

-  для репліки;

-   для    внесеної   окремої   думки

3) Голова райдержадміністрації або його заступники мають право  в  будь-який  час  брати слово для виступу з обговорюваного питання,  якщо  воно  стосується  кола  їх  діяльності,  але  не  більше  двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.

Стаття 3.34. 1) Кожна з депутатських фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають виноситися на голосування.

2) Депутату, який вніс письмову пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

3) Запрошені можуть виступати на сесії за згодою більшості присутніх на сесії депутатів.

Стаття 3.35. 1) На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.

2) Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття 3.36. 1) Депутат у будь-який час може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово секретаріат сесії, або усно в ході засідання.

2) У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова,  якщо попередньо не передав свого права на виступ згідно з п.1 цієї статті.

3) На засіданнях районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

4) Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ. В іншому разі головуючий може припинити його виступ.

5) Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

6) Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

7) Головуючий продовжує час виступу промовця на термін, на який виступ промовеця переривався, якщо це не пов’язано з застосуванням до нього заходів впливу, передбачених даним Регламентом.

Стаття 3.37. 1) Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2) Депутат може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3) Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам та представникам зареєстрованих фракцій (груп) по черзі на засадах рівності.

4) Депутатам, які взяли участь в обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

Стаття 3.38. 1) Доповіді, співдоповіді, виступи в обговоренні, запити виголошуються з трибуни, всі інші виступи, запитання, поправки, пропозиції виголошуються біля мікрофонів, встановлених у залі. Виступи з місця (не біля мікрофонів) не записуються секретаріатом.

2) Якщо  головуючий  на  засіданні не представив промовця під час надання  йому  слова,  промовець обов’язково представляється  на  початку виступу, із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові,   та  назву  депутатської  фракції,  яку він представляє, або депутатом від якого мажоритарного округу його обрано .

3) 3а звичайних обставин виступ промовця не переривається.

4) Якщо список депутатів, які бажали виступити, вичерпаний, або ніхто не подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує про припинення обговорення.

Стаття 3.39. 1) З процедурних питань, тобто з питань, які стосуються порядку організації пленарного засідання ради і не потребують обговорення, головуючий надає слово поза чергою.

2) Припинення обговорення проводиться за рішенням ради, яке приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості присутніх на сесії депутатів ради. Після припинення обговорення доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

3) До протоколу засідання ради на прохання депутатів, які не змогли виступити, у зв’язку з припиненням обговорення, додаються тексти переданих ними в день сесії виступів.

Глава VI. Обговорення, внесення пропозицій, поправок.

Стаття 3.40   1) Обговорення  питання,  яке   попередньо   розглядалося   в постійних комісіях   ради,  може починатися  з  інформації голови постійної комісії, яка попередньо вивчала дане питання  або визначеного   нею доповідача,  якщо інший порядок  не  встановлено цим  Регламентом.  Доповідач від комісії ознайомлює раду із висновками чи рекомендаціями, які виробила комісія по даному питанню.

Окрема  думка  депутата  – члена комісії,  яка є письмовим додатком до  висновку  чи  пропозицій  комісії,  обговорюється  на засіданні ради одночасно з основною доповіддю комісії.

2) В  ході  обговорення  питання  на засіданні ради можуть вноситися:

-  пропозиції  щодо  порядку ведення засідання та організації розгляду питання;

-  письмові пропозиції, поправки від постійних комісій;

-  письмові пропозиції,  поправки,  внесені за рішенням Погоджувальної

ради депутатських фракцій (груп);

3) Усі  пропозиції  щодо  обговорюваного питання та процедури його   розгляду,   можливість   внесення    яких    передбачається Регламентом у ході засідання, подаються  в письмовій  формі до головуючого  на  засіданні. Пропозиції  подаються  в  сформульованому  вигляді  відповідно  до вимог  даного Регламенту    і    можуть    супроводжуватися    стислим обґрунтуванням; такі пропозиції повинні мати однозначну  вказівку, з посиланням на статтю Регламенту, в який момент розгляду  питання вони повинні бути виголошені.

4) Головуючий  на  засіданні або за його дорученням заступник голови, або депутат від якого (групи депутатів) надійшли пропозиції,   оголошує письмові пропозиції з  їх стислим   обґрунтуванням   у   визначені  Регламентом  моменти  та повідомляє,  хто їх вніс.

5) Пропозиції, поправки до проектів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватись лише у письмовій формі за підписом депутата, або групи депутатів.

6) Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.

Глава VII. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 3.41. 1) Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2) Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом іншого питання.

3) Ні за яких обставин голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного  питання  і будуть  ставитися  на голосування.

4) Під час обговорення будь-якого  питання,  але  до  початку виступів  з  мотивів  голосування щодо нього,  депутат може внести мотивовану  пропозицію  про  перерву  у   засіданні,   перенесення розгляду питання порядку денного або про закриття засідання.  Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і  приймається за процедурним рішенням.

5). Зазначені  в  ч.4  цієї  статті пропозиції розглядаються в такій послідовності:

- про перерву у засіданні;

-  про перенесення розгляду питання порядку денного;

-  про закриття засідання.

6) За мотивованим зверненням двох  або  більше  уповноважених представників    зареєстрованих    депутатських   фракцій (груп) головуючий на засіданні може оголосити перерву у засіданні  до  30 хвилин.

7). Після перерви або,  відповідно, після відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання,  якщо його не було завершено.

Стаття 3.42. 1) Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

2) Головуючий на засіданні погоджує з присутніми на засіданні депутатами початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.

Стаття 3.43. 1) На голосування ставляться всі пропозиції, поправки, що надійшли в установленому цим регламентом порядку.

2) Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.

3) Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.

4) Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду одного і того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться.

Стаття 3.44. 1) У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна з пропозицій. За наявності альтернативних пропозицій голосування про вилучення в цілому будь-якої з них не здійснюється.

2) Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, погоджена між усіма депутатськими фракціями, (групами), вона ставиться на голосування першою.

Стаття 3.45. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.

Стаття 3.46. 1) Текст пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

2) Пропозиції й зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні,  розглядаються радою, або за її дорученням, постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані їх розглянути у строки, встановлені радою, і проінформувати раду про вжиті заходи.

3) Перед кожним голосуванням головуючий формулює текст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

4) Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття 3.47. 1) Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2)У разі порушення процедури голосування або виникненні перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування.

Глава VIII. Таємне голосування.

Стаття 3.48. 1) Таємне голосування здійснюється шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

2)  Організацію таємного голосування бюлетенями та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.

3) Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, організовує виготовлення бюлетенів, перевіряє наявність кабін для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування.

4) Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень за списком депутатів після пред’явлення посвідчення депутата районної ради. У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування ставиться підпис депутата. Внизу кожного бюлетеня до початку голосування ставлять підписи всі члени лічильної комісії та в зазначеному місці проставляється печатка  районної ради. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньки для таємного голосування і підраховує голоси.

5) Недійсними вважаються бюлетені:

- які відрізняються від встановленого лічильною комісією зразка;

- якщо у виборчому бюлетені в квадратах зроблено більше як одну позначку «плюс» (+);

- якщо у виборчому бюлетені зроблено будь-які помітки, надриви або інші позначки.

Якщо в процесі голосування депутат помилково зробив будь-яку позначку, яка не виражає його волевиявлення і може бути підставою для визнання такого бюлетеня недійсним, то він має право звернутися до лічильної комісії з письмовим зверненням про видачу йому нового виборчого бюлетеня. Зіпсований бюлетень, на підставі поданого звернення, лічильна комісія зараховує до невикористаних бюлетенів.

6) Кандидат вважається обраним, призначеним чи затвердженим – якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

7) Якщо в бюлетень для таємного голосування буде внесено більше двох кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні  необхідної більшості,  проводиться  повторне голосування щодо двох кандидатур, які набрали найбільшу кількість голосів. Якщо жоден із двох кандидатів, по яких проводилось голосування (повторне голосування), не набрав необхідної більшості голосів, то їхні кандидатури  не можуть  висуватися на цю ж посаду повторно.

8) У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування  за  процедурним  рішенням  районної  ради проводиться повторне голосування

9) Про результат таємного голосування бюлетенями лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії. Протокол лічильної комісії про  результати  голосування затверджується радою відкритим нефіксованим голосуванням.

Глава IX. Дисципліна та етика пленарних засідань.

Стаття 3.49. 1) На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

2) Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена  після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання.

3) Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.

4) Рада може прийняти рішення про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки.

5) Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії позбавлені права брати участь у її роботі.

Стаття 3.50. Якщо депутат вважає, що промовець невірно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і коли йому буде надано слово.

Стаття 3.51. 1) Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

2) Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов’язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим регламентом.

Стаття 3.52. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до  порядку. Після  повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.

Стаття 3.53. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава X. Протокол.

Стаття 3.54. 1) Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище та ініціали головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені головуючим на голосування пропозиції та поправки, результати голосування по них,  результати голосування по проектах рішень.

2) До протоколу засідання районної ради додаються («підшиваються»):

-          дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні  депутатів (до і після перерви);

-          результати поіменного голосування (якщо таке проводилося);

-          тексти не виголошених виступів депутатів подані до секретаріату сесії;

-          окремі думки депутатів та їх фракцій щодо прийнятих рішень (викладені письмово на папері формату А4 із зазначенням прізвища, імені та по батькові депутата чи повної назви фракції та питання по якому викладені окремі думки);

-          письмові запитання депутатів та відповіді на них (якщо відповіді подані до секретаріату в письмовій формі)

-          прийняті районною радою рішення.

3)  Протокол сесії районної ради підписується головуючим на засіданні ради.

Стаття 3.55. Все пленарне засідання включаючи ведення сесії головуючим, доповіді, співдоповіді, виступи, репліки, зауваження, пропозиції озвучені біля мікрофонів записується на диктофон. Виступи з місць, які прозвучали нечітко, також записуються на диктофон, але в подальшому якщо їх неможливо буде розшифрувати до уваги прийматися не будуть.  Усі записи пленарного засідання в подальшому будуть зберігатися у виконавчому апараті районної ради на електронних носіях на протязі скликання.

Стаття 3.56. 1) Протокол засідання районної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

2) Депутати забезпечуються виписками із протоколу за їх особистими письмовими заявами до голови районної ради. Виконавчий апарат районної ради надає депутатам за їхніми зверненнями протоколи засідань районної ради (електронний запис сесії) для ознайомлення в приміщенні районної ради.

Розділ 4. Підготовка нормативних актів ради

 Глава І. Право на підготовку нормативних актів

Стаття 4.1 1) Розробка проектів   нормативних та інших актів, які районна рада має право приймати у формі рішень  здійснюється   відповідно до   порядку, визначеного Законами України, за ініціативою та відповідним дорученням районної ради. Порядок підготовки проектів рішень на розгляд районної ради визначається даним Регламентом.

2) Розробка  проектів рішень  про районний бюджет, внесення змін до нього або внесення змін до бюджетних призначень є обов’язком районної державної адміністрації, передбаченим чинним законодавством.

3) В   ініціативному   порядку   проекти рішень   мають  право розробляти   управління та відділи райдержадміністрації.   Розроблені   ними проекти  вносяться  до  районної ради згідно з положеннями глави ХІІ  Регламенту головою райдержадміністрації з обов’язковим зазначенням всіх авторів  (прізвище,  ім’я,  по  батькові,  місце  роботи,  посада, освіта,  поштова адреса,  телефон), які розробили проект рішення.

4) Проекти рішень повинні бути оформлені відповідно  до  вимог глави  ХІІІ  цього  Регламенту

Глава ІІ Внесення проектів рішень, пропозицій та поправок до них.

            Стаття 4.2. 1) Право вносити проекти рішень, пропозицій та поправок до них на розгляд ради в межах їхньої компетенції належить голові районної ради, заступником голови районної ради, постійним комісіям, депутатськими групами(фракціями),  депутатам  та голові райдержадміністрації

2) Голова райдержадміністрації  має виключне право  на  внесення проекту рішення про районний бюджет, внесення змін до нього та його бюджетних призначень

3) Основні  терміни,   використані   в   цьому   розділі   та Регламенті, мають таке значення:

-  проект рішення  – проект нормативного або іншого акту ради який містять положення нормативного характеру;

-  пропозиції  -  внесення  змін  до   проекту рішення  (статей,  їх частин,  пунктів,  речень), зміни порядку розміщення, об’єднання розділів,  глав,  статей,  їх частин і пунктів, а також виділення тих чи інших положень в окремі розділи, глави, статті;

-  поправка   -   внесення   виправлень,  уточнень,  усунення помилок, суперечностей у тексті проекту рішення.

4) Пропозиції  вносяться  письмово  до  проекту рішення,   який готується до розгляду, в такій редакції, щоб щодо них можна було відповісти “так” або “ні”.

5) Пропозиція  щодо  структурних  частин  рішення чи його проекту   має містити  послідовно  викладені  назви  розділів,  глав,  а  в разі необхідності – статей, частин чи пунктів.

6) Депутат може вносити до районної ради проекти рішень, поправки  до прийнятих рішень в письмовій формі за своїм підписом. Якщо депутатська пропозиція підписана кількома депутатами,  ініціатором її внесення вважається той,  підпис якого стоїть першим;  у  разі, коли  ініціатор  внесення відкликає цю пропозицію,  ініціатором її внесення  вважається  той,  чий  підпис  є  наступним.   В   одній депутатській  пропозиції  не  можуть міститися пропозиції з різних питань порядку денного або з різних рішень.

Глава ІІІ  Оформлення проектів рішень ради

            Стаття 4.3. 1) Проект рішення ради  має  бути  оформлений  відповідно  до  вимог чиненого законодавства,  цього Регламенту та інших  прийнятих  відповідно  до  них нормативно-правових актів.

2) Проект рішення  подається  до  районної ради  за  підписом особи,  яка має  право  ініціювати його або  представляє орган, наділений таким правом.

3) Проекти рішень районної ради оприлюднюються їх розробниками у порядку, визначеному Законом України ”Про доступ до публічної інформації”, не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради,  або подаються у виконавчий апарат районної ради в паперовому та електронному вигляді не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради для оприлюднення їх на офіційному сайті районної ради

4) Інформація про оприлюднення проекту рішення районної ради розробником, зокрема, джерело та дата оприлюднення зазначається у супровідному листі (пояснювальній записці) та зазначається на проекті рішення згідно пункту 9.3 даного Регламенту.

(Стаття 4.3 з урахуванням змін внесених рішенням районної ради №116 від 28.07.2011р.)

Стаття 4.4. 1)          До проекту рішення  про внесення змін  до  раніше прийнятого рішення  додається порівняльна  таблиця,  яка  містить  редакцію відповідних положень (статей,  частин,  пунктів,  абзаців тощо) чинного рішення та  нову його редакцію з урахуванням запропонованих змін.

2) Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії,  подаються  листом  до якого додається  проект рішення, що пропонується прийняти за цією пропозицією, додатки до проекту рішення та інші матеріали.

3) Матеріали до питань, які виносяться на розгляд сесії включають:

3.1.  Лист, на ім’я голови  районної ради,  із проханням чи пропозицією винести на розгляд сесії конкретне питання (вказується назва питання яке пропонується), підписаний прохачем, повинний містити:

- обґрунтування необхідності прийняття  такого рішення;

- обґрунтування відповідності запропонованого проекту рішення чинному законодавству;

- очікувані наслідки прийняття та застосування такого рішення;

-  у разі внесення проекту рішення, яке потребуватиме матеріальних чи інших витрат за рахунок районного бюджету – фінансово-економічне  обґрунтування таких витрат та пропозиції щодо джерел покриття витрат районного бюджету;

-  посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде доповідачем при розгляді проекту рішення на засіданні постійної комісії (при розгляді питань які стосуються діяльності кількох установ, підприємств або організацій району, або двох і більше структурних підрозділів райдержадміністрації, доповідачем повинен бути голова райдержадміністрації або один із його заступників).

- документальне підтвердження оприлюднення проекту рішення його розробником не пізніш як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття

3.2. Проект рішення по питанню яке пропонується на розгляд сесії, завізований та погоджений в порядку визначеному пунктом 10) даної статті, з додатками (якщо вони є). Преамбула проекту рішення, крім обґрунтування підстав його прийняття, повинна містити посилання на законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей і підпунктів.

4) Проекти рішень та інші матеріали, що додаються до проекту, повинні чітко читатися, бути стислими, ретельно відредагованими, не містити орфографічних та стилістичних помилок та розкривати суть питання.

5) Проекти рішень, як правило, не повинні перевищувати 2-3 сторінок тексту, видрукувані  шрифтами типу Times New Roman, Arial, Courier, 14 розміром  через один інтервал, на папері формату А4 (210х297).

6) До паперових проектів рішення та додатків обов’язково додаються електронна копія зазначених документів на магнітному носії (лазерний компакт-диск CD(DVD)-R(RW) або його електронна копія направляється електронною поштою на електронну адресу районної ради Mlynivrajrada@ukr.net. Відповідальність за зміст проекту рішення, в тому числі і на електронному носії, несе безпосередній виконавець (хто готував проект рішення). Безпосередній виконавець одночасно з проектом рішення подає перелік установ, організацій, підприємств, яким необхідно надіслати відповідне рішення.

Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше строку, встановленого статтею 2.16 Регламенту Млинівської районної ради шостого скликання, або внесені на засіданні ради, виносяться на розгляд наступної чергової сесії районної ради.

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради визначає кількість екземплярів проектів рішень, що необхідно розіслати депутатам та іншим зацікавленим особам, та спільно із загальним відділом виконавчого апарату районної ради забезпечують подальше тиражування і розсилку у терміни, визначені Регламентом районної ради. На вимогу депутатів, депутатських фракцій проекти рішень надаються в електронному варіанті.

7) Довільне скорочення найменувань територіально-адміністративних одиниць (сільських та селищної рад), установ, підприємств, організацій, бюджетної класифікації та інших законодавчих та нормативних термінів  не допускається.

8) Проекти  місцевих програм, які, відповідно до статті 44 „Закону про місцеве самоврядування в Україні”, представляються на розгляд районної ради райдержадміністрацією, крім вимог зазначених в пункті 3) даної статті, обов’язково повинні містити розділи:

- мета прийняття програми;

- фінансово-економічне  забезпечення (конкретні суми фінансування заходів із районного бюджету)

Якщо такі розділи відсутні, така програма не може виноситися на розгляд пленарного засідання сесії,   а відповідно постійною комісією  рекомендується на доопрацювання.

9) Структура проекту рішення:

9.1. Структура проекту рішення включає в себе сукупність розташованих у встановленій послідовності  реквізитів (обов’язкових елементів).

9.2. Основними реквізитами проекту рішення як службового документа: найменування ради, число скликання, назва документа, дата і номер, заголовок, текст, візи та погодження, засвідчення рішення

9.3. У правому верхньому кутку проставляється слово „Проект”. Посередині аркуша розміщується назва ради (всі слова великими друкованими літерами) та вказується порядковий номер скликання. Наприклад:

ПРОЕКТ

МЛИНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

(шосте  скликання)

РІШЕННЯ

Назва виду документа включає слово „РІШЕННЯ”, яке друкується великими літерами під найменуванням ради

  9.4. Ліворуч проставляється гриф дати („____”________200__ року) та номер (№___).

9.5. Під датою вказується заголовок рішення. Призначення заголовка полягає в розкритті змісту рішення, тобто встановлення сфери його дії. Формулювати заголовок потрібно за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на запитання „про що?”, наприклад „Про розподіл…”, „Про порядок…” і т.д.

9.6. Текст рішення, як правило, складається з двох частин: констатуючої та постановляючої. У першій частині приводиться короткий опис справ з винесеного на розгляд питання, вказується обґрунтування та підстава для складання  рішення з обов’язковим посиланням на нормативний акт, який регулює відповідний вид відносин.

У другій частині викладаються висновки, встановлюються відповідальні особи, органи, строки виконання та здійснення контролю за виконанням рішення ради.

9.7. Постановляюча частина тексту рішення починається з назви ради і слова „вирішила”, яке друкується в окремому рядку, в центрі аркуша. Постановляюча частина складається з пунктів та підпунктів (при необхідності). Пункти нумеруються арабськими цифрами. Підпункти нумеруються двома або більше цифрами, розділеними крапками, де перша цифра означає номер пункту, а друга – номер підпункту.

9.8. Вказівки про контроль за виконанням вміщуються в останньому пункті проекту рішення. У цьому пункті потрібно вказати посаду, прізвище та ініціали  відповідальних за виконання даного рішення, а також голови відповідної постійної комісії районної ради.

9.9. Наявність додатків вказується в проекті рішення в дужках після тексту відповідного пункту із зазначенням їхньої назви. Додатки до рішення ради повинні мати відмітку із посиланням на відповідне рішення, його дату і номер. Ця відмітка проставляється у верхньому правому кутку першого аркуша додатку, наприклад:

Додаток

до рішення районної ради

від „__” ________ 20__ року

№ ______

9.10. При наявності кількох додатків на них проставляються  порядкові номери (1,2, і т.д.). Додатки підписують особи, які відповідають за підготовку проекту рішення.

9.11. При поданні на розгляд проекту рішення про затвердження місцевої програми замість відмітки зазначеної в пункті 9.9. проставляються дві відмітки , про схвалення програми розпорядженням голови райдержадміністрації із зазначенням дати прийняття розпорядження і номера під яким воно прийняте та відмітки про затвердження програми рішенням районної ради із посиланням на дату прийняття та присвоєного номеру (проставляється гриф дати і номера), наприклад:

СХВАЛЕНО                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови                     Рішенням районної ради

райдержадміністрації                                   від „____”_________20__ року

від 06  листопада 2006 року №111              №__

10) Головний розробник самостійно визначає причетні до виконання структурні підрозділи районної державної адміністрації, та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту рішення.

В усіх випадках, коли в проектах рішень містяться завдання чи доручення певним виконавцям, необхідно погодити з ними запропонований обсяг робіт і отримати візи усіх виконавців, визначених проектом.

Проекти рішень візуються виконавцями та погоджуються з установами, організаціями і службовими особами, які відповідно до свої компетенції мають  безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті рішення в такому порядку:

10.1. Віза включає в себе: слово „Підготували” (Підготував),  найменування посади, підпис особи, яка візує документ, розшифровку підпису (ініціали і прізвище) та дату візування. Візування проектів рішень обов’язково здійснюють – особи які готували проект рішення,  юрист та керівник  відповідних органів, які після прийняття рішення повинні будуть його виконувати та контролювати, наприклад:

30.01.03.   Підготували:

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації        (Підпис)            (Прізвище та ініціали)

Начальник  …..  відділу                             (Підпис)            (Прізвище та ініціали)

Юрист                                              (Підпис)            (Прізвище та ініціали)

Проекти рішень підготовлені працівниками виконавчого апарату районної ради візують виконавець, заступник голови районної ради, керуючий справами,  та начальники відділів.

10.2. Погодження проектів рішень оформляється грифом погодження. Гриф погодження включає в себе такі елементи: слово „ПОГОДЖЕНО”, найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище особи, якою погоджується проект рішення, дата. Наприклад:

Погоджено:

30.01.03.   Заступник голови

райдержадміністрації         (Підпис)    (Прізвище та ініціали)

30.01.03.   Начальник управління               (Підпис)    (Прізвище та ініціали)

30.01.03    Начальник  відділу і т.д.     (Підпис)    (Прізвище та ініціали)

Проект рішення обов’язково погоджуються із  керівниками підприємств, організацій, установ, відділів управлінь які будуть працювати над виконанням рішень.

10.3. Віза та погодження проставляється на зворотній стороні проекту рішення, наприклад:

ПОГОДЖЕННЯ

до рішення  Млинівської районної ради № _____

від  “____” _________________ 20_ року

“Про  районний бюджет на 20_ рік”

10.4. Зауваження, пропозиції доповнення до проекту рішення особами, що здійснюють погодження, викладаються на окремому аркуші, про  що  на  проекті робиться  відповідна відмітка, наприклад за такою формою:

Дата     Начальник відділу  (Підпис)                (Прізвище та ініціали)

(Зауваження і пропозиції до проекту рішення додаються.)

Зауваження і пропозиції доводяться до відома виконавців проекту рішення, підлягають  обов’язковому попередньому розгляду на засіданнях постійних комісій з подальшим розглядом на пленарному засіданні ради.

10.5. Проекти рішень, що готуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, вносяться на розгляд ради головою районної державної адміністрації.

Проекти рішень погоджуються з:

-     першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків;

-     керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, які мають безпосереднє відношення до питання, що розглядається;

-       виконавцями завдань, визначених проектом.

10.6. Проекти рішень, що готуються виконавчим апаратом районної ради, вносяться на розгляд ради головою, заступником голови або керуючим справами районної ради.

В районній раді проекти рішень візуються:

-       заступником голови ради;

-       керуючим справами виконавчого апарату районної ради;

-      головами профільних постійних комісій районної ради (відповідно до розподілу функцій та повноважень);

-       начальником оргвідділу виконавчого апарату районної ради;

-     начальником відділу з питань юридичного забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради;

-       начальником загального відділу виконавчого апарату районної ради

10.7. Проекти:

- рішень з фінансових питань, в тому числі по затвердженню будь-яких програмам обов’язково візуються начальником головного фінансового управління райдержадміністрації;

- рішень з питань, пов’язаних із затвердженням програмам соціально-економічного та культурного розвитку, – начальником управління економіки райдержадміністрації;

- рішень, пов’язаних з фінансуванням виконавчого апарату районної ради – начальником відділу з  питань бюджету, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради.

11) Питання   не   може   бути   внесене   на   розгляд  чергової сесії ради   без   наявності  документального   підтвердження   (на   паперових   носіях)   про оприлюднення  проекту рішення його розробником або районною радою   не пізніш як за 20 робочих днів до  дати    його    розгляду   з   метою   прийняття. Таке питання переноситься на розгляд наступної сесії з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»    та даного Регламенту. Якщо поданий до районної ради проект рішення не відповідає вимогам статті 4.3 про структуру, виклад, оформлення документа або не відповідає вимогам чинного  законодавства, постійна комісія ради після розгляду на засіданні приймає рекомендації щодо доопрацювання запропонованого проекту рішення. Ініціатор має  право повторно подати проект рішення після усунення виявлених недоліків. Повторно поданий проект повторно розглядається на засіданні постійної комісії і може бути винесений на розгляд пленарного засідання поточної сесії, якщо він поданий чи приведений у відповідність з дотриманням вимог статті 4.3. даного Регламенту, у всіх інших випадках  його розгляд переноситься на наступну сесію ради.

Проект рішення може бути повернутий на доопрацювання без його розгляду на пленарному засіданні, якщо постійна комісія, яка його розглядала, прийняла висновок про те,:

-  що він суперечить положенням Конституції України, Законів України;

- що його оформлення не відповідає вимогам Законів України та цього Регламенту;

-  програми, які пропонуються для затвердження носять формальний характер, без обґрунтованих розрахунків і фінансово не підкріплені.

12) Пропозиції щодо питань, які пропонуються включити на розгляд сесії подається для розгляду на засіданнях відповідних комісій.

13) Постійні комісії вивчають запропонований проект та готують висновки і рекомендації, на основі яких питання виноситься на розгляд пленарного засідання або знімається з порядку денного сесії районної ради.

14) Проекти рішень по питаннях, що внесені  до проекту порядку денного,  надсилаються  депутатам  не пізніше як за 5 днів до відкриття пленарного засідання для їх попереднього вивчення.

15) Питання, по якому проект рішення  не відповідає вимогам даної статті, знімаються з розгляду  пленарного засідання  сесії, і по ньому сесія не може прийняти рішення.

16) Рішення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються виконавчим апаратом районної ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій, та подаються на підпис голові районної ради не пізніше, як через 5 робочих днів з дня проведення пленарних засідань.

17) Рішення після підписання реєструється загальним відділом виконавчого апарату районної ради в журналі реєстрації рішень районної ради.  Нумерація рішень районної ради розпочинається з початку відповідного скликання. Після реєстрації невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня підписання головою районної ради, рішення оприлюднюється на офіційному вебсайті районної ради або на сторінках газети «Гомін»

18) Відповідно до інструкції з діловодства районної ради у десятиденний термін після підписання необхідна кількість примірників рішень ради направляється загальним відділом виконавчого апарату районної ради виконавцям та зацікавленим особам. Кожен примірник рішення, що розсилається, завіряється печаткою «Канцелярія».

19) Оригінали рішень ради, засвідчені гербовою печаткою, разом з оригіналами інших інформаційно-довідкових матеріалів до нього, підшиваються до протоколу сесії і зберігаються у загальному відділі виконавчого апарату районної ради не менше 5 років, після чого передаються на зберігання до державного архіву.

20) Тиражування рішень здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної  ради.

21) Копії рішень на запити установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу керівництва районної ради.

Розділ 5 Районний бюджет

Глава І. Підготовка та подання на розгляд районного бюджету

            Стаття 5.1. 1) Проект  районного бюджету на  наступний рік готується та  розглядається  з  урахуванням  положень  Бюджетного   кодексу України та цього Регламенту.

2) Відповідно до чинного законодавства України виключне право на подання проектів районного бюджету, змін до нього або до його бюджетних призначень має районна державна адміністрація.

3) Поданий райдержадміністрацією  проект  рішення  про районний бюджет  на  наступний  рік  надається депутатам для ознайомлення не пізніш як  за  п’ять  днів  до  його розгляду на сесії районної ради.

Стаття 5.2.  Проект рішення про районний бюджет, а також про внесення змін до нього чи його бюджетних призначень подається райдержадміністрацією з дотриманням вимог розділу 5 даного Регламенту.

            Стаття 5.3. Проект рішення про районний бюджет, а також про внесення змін до нього чи його бюджетних призначень повинен бути схвалений відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації. Разом з ним райдержадміністрація подає:

1) пояснювальну  записку  до  проекту  рішення,  яка  повинна містити:

а) інформацію   про  соціально-економічний  стан  відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз  її  розвитку  на наступний   бюджетний  період,  які  покладено  в  основу  проекту районного бюджету;

б) оцінку надходжень доходів з урахуванням  втрат  доходів  у результаті наданих районною радою податкових пільг;

в) пояснення   до   основних  положень  проекту  рішення  про районний бюджет,  включаючи аналіз пропонованих  обсягів  видатків щодо   функцій   та   програм.  Обґрунтування  включають  бюджетні показники за попередній,  поточний,  наступний бюджетні періоди  в розрізі класифікації видатків бюджету;

ґ) інформацію щодо погашення боргу районного бюджету  обсягів та умов запозичень;

2) прогноз   показників  відповідного  бюджету  за  основними видами доходів,  видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

3) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів,  що враховані в бюджеті,  за умови,  якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

4) перелік   інвестиційних  програм  на  наступний  бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

5) інформацію  про  хід  виконання  відповідного  бюджету   у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення   головних  розпорядників  бюджетних  коштів  до проекту  відповідного  бюджету  (подаються  до  бюджетної  комісії відповідної ради);

7) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає районна  державна  адміністрація.     

            Стаття 5.4. В проекті рішення про районний бюджет на поточний рік визначається:

1) загальна   сума   доходів  і  видатків  (з  розподілом  на загальний та спеціальний фонди),  а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;

2) граничний  обсяг  річного  дефіциту  (профіциту) районного  бюджету  в  наступному  бюджетному  періоді  і  боргу   районного бюджету на кінець наступного бюджетного періоду;  повноваження щодо надання гарантій,  а також розміри цих гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу Кодексу;

3) бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів  за бюджетною класифікацією;

4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

5-1)  розмір  оборотної  касової  готівки  місцевого бюджету;

6) додаткові  положення,  що  регламентують  процес виконання бюджету.

Стаття 5.5. Рішення районної ради про районний бюджет на наступний рік повинно бути прийнятим  не пізніше ніж у двотижневий термін після  офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.

            Стаття 5.6. Якщо до початку  нового  бюджетного  періоду  не  прийнято відповідне рішення про районний  бюджет,  районна  державна  адміністрація  має   право  здійснювати  витрати  з відповідного бюджету лише на цілі,  які визначені  у  рішенні  про районний   бюджет   на  попередній  бюджетний  період.  При  цьому щомісячні видатки не можуть  перевищувати  1/12  обсягу  видатків, визначених  рішенням  ради  про  бюджет на попередній бюджетний період,  крім випадків,  передбачених частиною четвертою статті  15  та  частиною  четвертою  статті  23 цього Кодексу.  До прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється.

Глава ІІ. Порядок внесення змін до районного бюджету

 

            Стаття 5.7. Протягом  бюджетного  року  до рішення про районний бюджет  можуть бути внесені  зміни  за  поданням  райдержадміністрації  з  додержанням  вимог Бюджетного кодексу України та цього Регламенту.

            Стаття 5.8. 1) Рішення  про внесення змін до рішення про районний бюджет ухвалюється відповідною  радою,  за  поданням  офіційного  висновку фінансового управління райдержадміністрації, про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду  відповідного  бюджету.  Факт перевиконання доходної частини загального  фонду  районного  бюджету  визнається  за   підсумками першого   півріччя   та   наступних   звітних  періодів  поточного бюджетного  періоду  на  підставі  офіційних  висновків  фінансового управління  за умови перевищення доходів загального фонду районного  бюджету  (без  урахування  міжбюджетних   трансфертів), врахованих  у розписі районного  бюджету на відповідний період,  не менше ніж на 5 відсотків.  Факт недоотримання  доходів  загального фонду районного  бюджету визнається на підставі офіційних висновків районного  фінансового органу за підсумками квартального звіту  при недоотриманні   доходів   загального   фонду   районного  бюджету, врахованих у розписі  районного  бюджету  на  відповідний  період, більше  ніж  на 15 відсотків.

            Стаття 5.9. Зміни  до  рішення про районний бюджет подаються у формі проекту рішення  про внесення змін  до  районного бюджету із дотриманням усіх вимог, передбачених для подання проекту рішення про районний бюджет на наступний рік .

            Стаття 5.10. Внесення змін до рішення про районний бюджет,  які безпосередньо  передбачають  внесення  змін  до інших рішень районної ради  не допускається.  У такому разі спочатку вносяться зміни  до  відповідного  рішення районної ради  і  лише  після того розглядаються пропозиції про  зміни  до  рішення про районний бюджет відповідно до положень Бюджетного кодексу України  та цього Регламенту.

            Стаття 5.11. Проект рішення  про внесення змін районного бюджету  розглядається постійною комісією з питань бюджету та податків, яка готує відповідний висновок.

            Стаття 5.12. Будь-яке рішення,  що  впливає на зменшення доходів та/або збільшення  видатків  районного бюджету поточного  року,  не   може   бути прийнято   районною радою,  якщо  одночасно  з  його прийняттям не  будуть  внесені  відповідні  зміни до  рішення про районний бюджет на відповідний рік щодо збалансованості бюджету.

Глава ІІІ.    Контроль за виконанням районного бюджету

            Стаття 5.13. 1) Контроль за виконанням районного бюджету районна рада здійснює шляхом заслуховування відповідних звітів.

2) Квартальний  та  річний  звіти  про  виконання   районного бюджету  подаються  до  районної  ради  районною державною адміністрацією не пізніше, як  у  двомісячний  строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Звітність подається на розгляд районної ради у вигляді запланованих, виконаних за даний період та в процентному відношенні виконання доходів та видатків затверджених рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний період.  Районна рада, або постійна комісія з питань бюджету та податків може подати до райдержадміністрації форму звіту, яка буде вимагати додаткові дані щодо виконання районного бюджету.

            Стаття 5.14.    Після перевірки звіту комісією з питань  бюджету  та податків, рада розглядає його на пленарному засідання, затверджує звіт про виконання бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

Розділ 6. Планування роботи

Глава I. Планування роботи районної ради

Стаття 6.1. Робота ради може плануватися щоквартально або на півріччя на поточний рік. До плану роботи ради включаються розклад пленарних засідань ради, засідань постійних комісій ради,  інших організаційних заходів. План роботи містить інформацію про перелік питань для розгляду, відповідальних за виконання та термін проведення чи заслуховування.

Стаття 6.2. Проект плану роботи ради готується виконавчим апаратом ради за пропозиціями голови ради, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів, голови районної державної адміністрації в межах його компетенції. Проект плану роботи попередньо розглядається у постійних комісіях та Президією ради.

Стаття 6.3. План роботи ради затверджується відповідним рішенням ради.

Розділ 7. Депутати районної ради, посадові особи і органи районної ради.

Глава І. Депутати районної ради.

Стаття 7.1. Порядок діяльності депутата в районній раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування а Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”,  іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

Стаття 7.2.  1) Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриття першої сесії районної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

2) Депутат районної ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”

3) Інформація про підсумки виборів доводиться відповідною територіальною виборчою комісією до відома районної ради. Спори щодо набуття повноважень депутатів районної ради вирішуються судом.

Стаття 7.3. Депутатам після визнання районною виборчою комісією їх повноважень видається посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак. Депутат обов’язково носить цей нагрудний знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

Стаття 7.4. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має
всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат обов’язково повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Депутат районної ради є представником інтересів територіальних громад сіл, селища, який відповідно до Конституції України і Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України”.

Стаття 7.5. До діяльності депутата відноситься:

1) участь у пленарних засіданнях районної ради;

2) участь у засіданнях постійних чи тимчасових комісій районної ради, робочих чи підготовчих груп;

3) виконання доручень районної ради та її органів;

4) робота над підготовкою проектів документів та виконання інших депутатських повноважень;

5) робота у виборчому окрузі.

Стаття 7.6. 1. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом  випадках,  депутат  звільняється  від  виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

2. Депутат зобов’язаний:

1)  підтримувати       зв’язок      з      виборцями,     політичною  партією,   які   висунули  його  кандидатом   у   депутати  районної  ради.;

2)  інформувати виборців про роботу районної ради та її органів, про виконання планів і програм економічного    і   соціального    розвитку,    інших    місцевих   програм, місцевого бюджету, рішень ради;

3)    брати  участь   в   організації  виконання   рішень   ради   та   її органів,   доручень   ради,   у   масових   заходах,   що   проводяться органами    місцевого    самоврядування    на    території    району;

4)   вивчати громадську думку;  вивчати потреби територіальної громади району, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5)    визначити   і   оприлюднити   дні,   години   та   місце   прийому виборців, інших громадян; вести регулярні, не рідше одного разу на місяць,  прийоми виборців, розглядати пропозиції,  звернення, заяви і скарги    членів    територіальної    громади,    вживати    заходів    щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

6) брати участь у роботі ради,  постійних комісій  та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

7)  виконувати доручення ради, її органів, голови   ради;   інформувати   їх   про   виконання доручень.

8) додержуватися Конституції та Законів України, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, даного Регламенту та інших актів, що визначають порядок діяльності районної ради та її органів.

3. 1) Участь у засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради та її органів є підставою для відкладення депутатом усіх своїх службових справ.

2) Депутат районної ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

3) Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради чергового скликання.

4) Помічникам депутата районної ради, на підставі особистої заяви депутата, поданої до виконавчого апарату районної ради, видаються посвідчення помічника депутата районної ради.

5) Посвідчення видається строком на два роки і підлягає подальшому продовженню на підставі відповідного клопотання депутата районної ради. Посвідчення помічникам депутатів районної ради виготовляються за рахунок коштів районного бюджету. У разі припинення повноважень помічника депутат районної ради повідомляє про це виконавчий апарат районної ради у 3-денний термін, після чого депутат здає посвідчення помічника  у виконавчий апарат районної ради.

4. Депутат має право:

1) на невідкладний прийом;

2) на депутатське  звернення, депутатський запит,  депутатське запитання;

3) вимагати   усунення   порушень   законності   і   встановлення правового порядку.

4) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

5)  офіційно   представляти  виборців   у   відповідній   раді   та  її органах;

6)  пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

7)  вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

8)  вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

9)   вносити  на  розгляд   ради та  її  органів   проекти  рішень з питань, що належать до відання ради, поправки до них;

10)          висловлюватися   щодо   персонального   складу   утворюваних радою    органів    і    кандидатур   посадових    осіб,    які    обираються, призначаються або затверджуються радою;

11)           порушувати  питання  про  розпуск  органів,  утворених  радою;

12)             брати   участь   у  дебатах,   звертатися   із   запитами,   ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

13)              вносити   пропозиції   про   заслуховування   на   пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,   підзвітних  чи  підконтрольних  раді,   а  також  з  питань,   що віднесені до компетенції ради,   інших органів  і   посадових осіб,  які діють на її території;

14)           порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки    роботи    підзвітних    та    підконтрольних    раді    органів, підприємств, установ, організацій;

15)           виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

16)          оголошувати   на   засіданнях   ради   та   її   органів   тексти звернень,   заяв,   пропозицій  громадян або  їх  об’єднань,  якщо  вони мають суспільне значення;

17)              об’єднуватися    з    іншими   депутатами    районної    ради    в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.

18)          офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних    органах    місцевого    самоврядування,     підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання районної ради;

19)          брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих  рад  та їх  органів,   загальних  зборах  громадян  за місцем проживання,    засіданнях    органів    самоорганізації    населення,    що проводяться в межах території його виборчого округу

5. Депутат зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, в т.ч. і в таємному, за винятком випадків, передбачених п.7 цієї статті.

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7. Депутат не бере участі в голосуванні, якщо районна рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.

Стаття 7.7.  1) Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2) Не є поважною причиною для відсутності депутата причина, зазначена в статті 3.52.

3) Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен, із зазначенням причин, повідомити завчасно про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії в такому ж порядку. У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає письмові пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.

4) Дані про відсутність депутатів на засіданнях районної ради та її органів без поважних та з невідомих причин друкуються в газеті районної ради після закінчення кожної сесії.

Стаття 7.8. 1) Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправильні дії, може звернутися до постійної комісії, в  компетенцію якої входить, питання депутатської діяльності та етики.

2) Депутат має право ознайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 7.9. Депутат районної ради має право:

- обирати і бути обраним до органів та на виборні посади районної ради;

- пропонувати в установленому цим Регламентом порядку  питання до розгляду районною радою та її органами;

- вносити пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідання ради, її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

- вносити в установленому цим Регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються районною радою або її органами, поправки до них;

- висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- порушувати питання про недовіру органам, утвореним районною радою, особам які входять до їх складу, а також особам, яких обрано радою;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних раді, а також з питань що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території;

- виступати з обґрунтуваннями своїх пропозицій та мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- інші права, визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад ”, цим Регламентом.

Глава ІІ. Фракції (групи) депутатів районної ради.

Стаття 7.10. 1) Відповідно до чинного законодавства, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися  в  депутатські  групи. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська   група складається не менш як з  п’яти депутатів. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають керівника депутатської групи

2) Депутати районної ради можуть об’єднуватися в депутатські групи за єдністю територій їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

 3) Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради.

 4) Порядок роботи депутатської фракції (групи), умови вступу до неї депутата, його виходу чи виключення з фракції (групи) визначаються самою депутатською фракцією (групою).

5)  Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

6) Депутатські фракції, як правило, формуються на першій  сесії  ради нового  скликання  до  розгляду  питань  про  обрання голови районної ради та його заступника,   утворення постійних комісій та Президії ради.

7) Політична  партія  має право формувати у раді лише одну депутатську фракцію, до складу якої мають право ввійти члени цієї партії , або позапартійні депутати, яких на виборах висовувала ця партія .

Стаття 7.11. 1) Кожна депутатська фракція (група) повинна бути зареєстрована районною радою. Умовою її реєстрації є надходження до районної  ради подання особи, яка очолює фракцію (групу), до якого додається підписане персонально депутатами  письмового  повідомлення  про  сформування депутатської фракції (групи) із зазначенням її назви, мети та завдань, персонального складу та партійної належності, а також депутата (керівника фракції (групи)),  уповноваженого її представляти. Повна та скорочена назва фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли фракція об’єднує депутатів з декількох партій, її назва повинна включати назви цих партій.

2) Після реєстрації депутатської фракції (групи) головуючий на засіданні інформує депутатів про сформування такої фракції (групи), її кількісний склад та керівника фракції (групи).

3) Про зміни у складі депутатської фракції (групи) її уповноважений представник повідомляє письмово голову районної ради. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник фракції (групи), якщо депутата виключено з неї.

Стаття 7.12. 1) Депутатські   фракції   (групи)    попередньо   обговорюють кандидатури на посаду голови районної ради і його заступника, голів комісій ради.

2) Депутатські фракції (групи) відповідно до цього регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в постійних та тимчасових комісіях ради. Постійні комісії районної ради формуються фракціями (групами) за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями (групами).

3) Кожна депутатська фракція (група) має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях районної ради та її органів.

4) Депутатська фракція (група) має право на виступ свого представника після припинення обговорення на засіданні ради та її органів, якщо слово їм ще не надавалося і голосування з даного питання не розпочалося.

5) Депутати і депутатські фракції (групи) мають право вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом для депутатських фракцій (груп).

6) Депутатські фракції (групи) проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської фракції (групи) може бути проведено закрите засідання.

7) Керівник депутатської фракції (групи) може в письмовій формі доручити виконання закріплених за ним регламентом районної ради функцій будь-кому з членів відповідної фракції (групи).

Стаття 7.13. 1) Керівники депутатських фракцій (груп) (від кожної по одному) можуть утворювати Погоджувальну раду депутатських фракцій (груп), яка є органом дорадчого, погоджувального характеру. Погоджувальна рада може вносити пропозиції з питань порядку денного, раціональної організації і планування роботи районної ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі районної ради та її органів.

2) Погоджувальна рада збирається на засідання за своєю ініціативою або за пропозицією голови районної ради, його заступника, Президій  ради, обраного  районною  радою головуючого для окремого засідання.

3) Засідання Погоджувальної ради проводяться відкрито і гласно. Закриті засідання Погоджувальної ради проводяться як виняток за  одноголосним  рішенням  її  членів. На засіданнях Погоджувальної ради ведеться протокол, примірник якого передається  до загального відділу виконавчого апарату районної  ради. Погоджувальна рада не приймає рішень, обов’язкових для виконання. Пропозиції Погоджувальної ради, внесення яких передбачається цим регламентом, підписуються керівниками всіх депутатських фракцій (груп).

Стаття 7.14. 1) Виконавчий апарат районної ради під час, проведення засідань депутатських фракцій (груп) забезпечує їх приміщенням, закріплює за ними працівників ради для надання допомоги у здійсненні депутатськими фракціями (групами) передбачених законами і цим регламентом функцій в районній раді, а також надає можливість користуватися необхідним обладнанням, оргтехнікою, зв’язком, тощо.

2) За  зверненням  керівника  депутатської фракції  (групи), виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів районної ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні документи від депутатської фракції (групи).

3) Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені районної ради або мешканців району.

Глава ІІІ. Голова районної ради.

Стаття 7.15. 1) Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Порядок проведення таємного голосування визначається цим Регламентом. Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради.

2) Кандидатури на посаду голови ради пропонуються на сесії ради. Пропозиції щодо кандидатур здійснюється відкрито.

3) Правом пропонувати  кандидатури на посаду голови ради користуються депутати ради, депутатські фрапкції (групи), утворені відповідно до п. 7.10 цього Регламенту. Депутат може запропонувати для обрання і свою кандидатуру.

4) Після припинення внесення пропозицій проводиться обговорення всіх запропонованих кандидатур, що дали згоду балотуватися. Самовідвід приймається радою без голосування. Кожному кандидату надається час до 15 хвилин для виступу зі своєю програмою.

5) Депутати ради мають право задавати питання кандидату, висловлювати свою думку щодо виголошеної ним програми, агітувати “за” чи “проти” висунутої кандидатури.

6) На обговорення кожної кандидатури відводиться до 10 хвилин сесійного часу. При необхідності, за рішенням сесії, час обговорення може бути продовжено.

7) Всі висунуті кандидатури після обговорення вносяться до бюлетеня для таємного голосування.

8) У разі, якщо на посаду голови районної ради висунуто більше двох кандидатур і жодна з них не одержала кількості голосів, потрібних для обрання, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

9) Якщо в ході голосування жоден з двох кандидатів не отримав більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради, відбуваються повторні вибори. При цьому, ці два депутати,  які при голосуванні не набрали необхідної для обрання кількості голосів, не мають права  участі у повторних виборах.

10) Про обрання голови ради сесія приймає відповідне рішення.

Стаття 7.16. 1) Голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

2) Голова районної ради працює в раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої в позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

3) У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним районній раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення шляхом таємного голосування проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу районної ради.

4) Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

5) Депутати, що ініціювали питання про звільнення голови ради, повинні обґрунтувати свою пропозицію. Після цього проводиться обговорення. Голові ради надається право на спростування висунутих на його адресу звинувачень. Час, необхідний для вирішення цього питання, встановлюється процедурним рішенням.

6) Таємне голосування проводиться у порядку, встановленому Регламентом.

Стаття 7.17. 1) Голова районної ради:

- здійснює загальне керівництво діяльністю районної ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

- скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

- забезпечує підготовку сесій районної ради, питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

- представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради;

-  вносить на затвердження ради структуру та чисельність виконав­чого апарату, Положення про виконавчий апарат ради, витрат на організацію діяльності ради та її виконавчого апарату;

- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради, подає на затвердження ради Положення про них;

- координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій:

- організовує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

- організує відповідно до законодавства проведення референдумів та  виборів до  органів місцевого самоврядування;

- організовує роботу Президії, забезпечує підготовку узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на роз­гляд ради;

- призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради;

- здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

- є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

- підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

- розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом. Затверджує Інструкцію з діловодства в районній раді та її органах;

- забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними  актів  місцевих  органів  виконавчої  влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, у сфері їх спільних інтересів, а також
повноважень районної рад та їх органів;

- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

- подає на розгляд ради пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них.

- інформує районну раду та керівників органів місцевого самовряду­вання про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне стано­вите в районі

- вирішує інші питання, доручені йому радою.

- в межах своїх повноважень видає розпорядження.

2) Голова районної ради і його заступник повинні вести засідання державною мовою.

 Глава IV. Заступник голови районної ради.

Стаття 7.18. 1) Заступник голови районної ради обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  Кандидатуру заступника голови ради вносить голова ради. Обраною вважається особа, яка одержала більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради. Якщо запропонована головою ради кандидатура на посаду заступника голови ради не одержить необхідної кількості голосів, голова ради представляє на розгляд сесії нові кандидатури або пропонує перенести розгляд цього питання на наступну сесію.

2) Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної ради.

3) Депутати, що ініціювали питання про звільнення заступника голови ради, повинні обґрунтувати свою пропозицію. Після цього проводиться обговорення. Заступнику голови ради надається право на спростування висунутих на його адресу звинувачень. Час, необхідний для вирішення цього питання, встановлюється процедурним рішенням.

4) Таємне голосування проводиться у порядку, встановленому Регламентом.

Стаття 7.19. 1) Заступник голови районної ради:

1.1. Підпорядковується безпосередньо голові районної ради;

1.2. Організовує роботу по розгляду звернень громадян, здійснює особистий прийом громадян

1.3. Забезпечує виконання районною радою, відповідно до законодавства, повноважень з питань виборів та референдумів, сприяє виборчим комісіям в організації їх проведення;

1.4. Виконує обов’язки, визначені головою ради, окремі доручення голови ради

2. ) У межах своїх функціональних повноважень:

2.1.  дає усні чи письмові доручення головам постійних комісій та працівникам виконавчого апарату;

2.2. Відповідає за підготовку сесій ради, засідань Президії та питань, що виносяться на їх розгляд, своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

2.3. Візує проекти рішень ради та повертає їх виконавцям, у разі подання їх з порушенням встановленого порядку та строків підготовки та внесення;

2.4. Забезпечує розробку проекту Регламенту та планів роботи районної ради, звітів про їх виконання

2.5. Координує діяльність постійних комісій ради, сприяє комісіям у виконанні їх рекомендацій, доручень ради та голови ради

2.6. Організовує роботу виконавчого апарату ради, виконання покладених на апарат завдань по організаційному, правовому, матеріально-технічному та іншому забезпеченню діяльності ради

3) Заступник голови районної ради в разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

4) Заступник голови районної ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” для голови районної ради.”

Глава V. Президія районної ради.

Стаття 7.20. 1) Районна рада утворює Президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2) До складу Президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3) Президія районної ради діє на основі Положення про Президію районної ради, що затверджується радою.

Глава VІ. Виконавчий апарат районної ради.

Стаття 7.21. 1) Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та іншими законами.

2) Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими   особами місцевого самоврядування.

3) Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою. За поданням голови рада затверджує структуру і чисельність апарату, витрати на його утримання. Штатний розпис та кошторис витрат апарату затверджує голова районної ради відповідним розпорядженням.

4) Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

5) Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого апарату ради здійснюється головою районної ради, за пропозицією заступника голови районної ради відповідно до чинного законодавства.

6) Виконавчий апарат ради у своїй діяльності керується чинним законодавством та Положенням про виконавчий апарат, яке затверджується радою.

Глава VII. Постійні комісії районної ради.

Стаття 7.22. Повноваження постійних комісій районної ради визначаються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії.

Стаття 7.23. 1) Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого органу.

2) Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3) До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

4) Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розглядають проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5) Постійні комісії можуть  попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

6) Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

7) Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8) Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9) Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

10) За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні та секретарем засідання.

11) Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

12) Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи, із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови,  заступника  голови  районної ради  розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13) На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі вказується номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення у вигляді рекомендацій і (або) висновків. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утрималися від голосування.

14) Члени постійної комісії зобов’язані брати участь у роботі постійної комісії, робочих групах, у розробці проектів рішень, готувати висновки і рекомендації для розгляду на засіданні комісії, виконувати інші доручення комісії, сприяти проведенню в життя прийнятих нею рішень, здійснювати контроль за їх виконанням.

15) Члени постійної комісії мають право вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, рекомендацій, пропозицій, висновків, викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії.

16) Організаційно-технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат районної ради.

17) Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

18) Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

19) Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Глава VIII. Тимчасові контрольні комісії районної ради.

Стаття 7.24. 1) Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2) Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3) Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4) Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію.

5) Робота тимчасових комісій ради забезпечується, як і робота постійних комісій ради, виконавчим апаратом ради та регулюється Положенням про тимчасові контрольні комісії районної ради, яке затверджується радою.

Глава IХ. Рішення районної ради.

Стаття 7.25. 1) Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України, чинним законам та іншим нормативно-правовим актам.

З урахуванням результатів обговорення проекту рішення районної   ради районна рада може:

- прийняти рішення;

- повернути його на доопрацювання;

- перенести його розгляд на наступне засідання районної   ради;

- відхилити проект.

2) Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення відкритим нефіксованим,  поіменним або таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України  „Про  місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та іншими законами.

3) Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

- обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

- прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

- внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації;

4) Таємне голосування може проводитися в інших випадках на вимогу не менш як третини депутатів.

5) Рішення районної ради підписуються головою ради (або, у разі відсутності голови – заступником голови ради), а у випадках, передбачених Регламентом – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на пленарному засіданні сесії.

6) Додатки до рішень підписуються заступником голови районної ради або керуючим справами виконавчого апарату  районної  ради.

Стаття 7.26. Якщо внесений проект рішення не набрав необхідної кількості голосів, то це питання за рішенням ради знімається з порядку денного взагалі або ж передається на доопрацювання з зазначенням термінів для цього. Рада може доручити постійній комісії доопрацювати проект рішення або створити для цього тимчасову депутатську комісію.

Стаття 7.27. Рішення районної   ради набирає чинності з моменту його прийняття районною  радою, якщо районною  радою не встановлений інший термін введення рішення в дію.

Рішення районної   ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо районною  радою не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

Рішення районної   ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають чинності через 10 днів після їх опублікування.

Рішення районної   ради не пізніше 10 днів після його прийняття направляється адресатам, а також публікується у засобах масової інформації, якщо інше не передбачено районною  радою.

Рішення районної   ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання на території Млинівського району.

Запропоновані в рішеннях районної   ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені районній раді в зазначений у рішенні термін.

Районна  рада може прийняти рішення про зупинення або скасування свого рішення повністю або у певній його частині. Скасоване рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття рішення про скасування, якщо інше не визначено у самому рішенні.

Стаття 7.28. 1) Кожному рішенню ради (крім протокольних) в межах скликання ради присвоюється порядковий номер.

2) Підписані рішення районної ради тиражуються виконавчим апаратом ради і надсилаються відповідним посадовим особам чи органам, підприємствам, установам і організаціям, яких вони стосуються, не пізніше як у десятиденний термін  після їх підписання.

3) Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовий характер, обов’язково доводяться до відома населення.

4) Протокольні рішення надсилаються виконавцям у вигляді витягів з протоколу сесії ради, підписаних керуючим справами районної ради.

Стаття 7.29. 1) Районна рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах.

2) Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Стаття 7.30. Прийняті і зареєстровані рішення ради зберігаються у виконавчому апараті ради.

Районна  рада може прийняти рішення про зупинення або скасування свого рішення повністю або у певній його частині. Скасоване рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття рішення про скасування, якщо інше не визначено у самому рішенні.

Глава Х. Здійснення районною радою та її органами контрольних функцій і повноважень.

Стаття 7.31. 1) Районна рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та законів України, здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень, загально-районних програм і бюджету та інших питань, які входять в її компетенцію.

2) Районна рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформації про хід виконання рішень ради, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

3) Свої контрольні функції постійні комісії районної ради здійснюють у відповідності до цього Регламенту та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Глава ХI. Депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання. Порядок їх розгляду. Розгляд депутатських запитів.

Стаття 7.32. Депутатське звернення

1) Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2)    Місцеві     органи    виконавчої    влади,     органи     місцевого самоврядування     та    їх     посадові     особи,     а     також     керівники правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  установ та організацій    незалежно    від    форми    власності,    розташованих    на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

3)   Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути   розглянуто   у   встановлений   строк,   депутату    районної   ради зобов’язані  письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4) Депутат районної  ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та   організацій   незалежно   від   форми   власності,   розташованих   на території ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

5)   Якщо  депутат  районної  ради  не  задоволений   результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого  самоврядування та  їх  посадові  особи,   керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих    на    території     ради,    ухиляються    від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статей  7.33-7.34  даного регламенту.

Стаття 7.33. Депутатський запит і депутатське запитання

1)  Депутатський запит – це підтримана радою письмова вимога депутата місцевої   ради   до   посадових   осіб   ради   і   її   органів,   керівників   підприємств,    установ   і організацій   незалежно   від   форми   власності,   які   розташовані   або зареєстровані   на   території району,   а   також  до   голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може виноситися  депутатом у випадках передбачених пунктом 5 статті 7.32 даної глави, лише після  використання ним права на депутатське звернення.

2) Депутатське   запитання   -   це   засіб   одержання   депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату  ради   в   індивідуальному   порядку.   Запитання  не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 7.34. Порядок внесення та розгляду депутатського запиту

1)   Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів, з урахуванням вимог пункту 5) статті 7.32., попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій  формі, до затвердження порядку денного сесії. Запит  підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради.

2)   Депутатський  запит  обговорюється  у  разі   необхідності  на пленарному засіданні ради.

3)     Рада    може    зобов’язати    відповідний    орган    подати    у встановлений   нею   строк   звіт   про   виконання   рішення   щодо   запиту депутата місцевої ради.

4)   Орган або посадова особа,  до яких  звернуто депутатський запит,    зобов’язані    у    встановлений    радою    строк    дати    офіційну письмову відповідь на нього районній  раді і  особисто депутату районної ради. Якщо   запит   з   об’єктивних   причин   не   може   бути   розглянуто   у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово  повідомити  раду та  депутата ради,   який  вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання  запиту.   Відповідь   на  запит  у  разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

5)  Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких звернуто  запит,   своєчасно  інформують про   дату   та   час обговорення відповіді на запит радою. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

6) За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 7.35. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами районної ради на сесіях ради

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами районної ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, які встановлюються радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів районної ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також районну рад.

44,1,42,3,40,5,38,7,36,9,34,11,32,13,30,15,28,17,26,19,24,21

22,23,20,25, 18,27,16,29,14,31,12,33,10,35,8,37,6,39,4,41,2,43

Зміст

Розділ 1. Загальні положення. 2

Розділ 2. Сесії районної ради

3

Глава І. Розпорядок роботи.

3

Глава II. Перша сесія районної ради нового скликання. 3

Глава III. Порядок скликання чергових сесій районної ради.

4

Глава IV. Порядок денний сесії.

5

Глава V. Робочі органи сесії.

7

Розділ 3. Засідання районної ради.

7

Глава І. Ведення пленарних засідань.

7

Глава II. Обов’язки та права головуючого на засіданні.

7

Глава III. Порядок відкриття засідання районної ради.

9

Глава IV. Прийняття рішень. 10

Глава V. Порядок надання слова.

11

Глава VI. Обговорення, внесення пропозицій, поправок.

14

Глава VII. Порядок голосування пропозицій.

14

Глава VIII. Таємне голосування. 16

Глава IX. Дисципліна та етика пленарних засідань.

17

Глава X. Протокол.

17

Розділ 4. Підготовка нормативних актів ради 18
Глава І. Право на підготовку нормативних актів 18
Глава ІІ. Внесення проектів рішень, пропозицій та поправок до них. 19
Глава ІІІ. Оформлення законопроектів 19
Розділ 5 Районний бюджет 25
Глава І. Підготовка та подання на розгляд районного бюджету 25
Глава ІІ. Порядок внесення змін до районного бюджету 27
Глава ІІІ.Контроль за виконанням районного бюджету 27
Розділ 6. Планування роботи 28
Глава I. Планування роботи районної ради 28
Розділ 7. Депутати районної ради, посадові особи і органи районної ради. 28

Глава І. Депутати районної ради

28

Глава ІІ. Фракції (групи) депутатів районної ради

32

Глава ІІІ. Голова районної ради.

34

Глава IV. Заступник голови районної ради.

36

Глава V. Президія районної ради.

37

Глава VI. Виконавчий апарат районної ради.

37

Глава VII. Постійні комісії районної ради.

38

Глава VIII. Тимчасові контрольні комісії районної ради.

39

Глава IХ. Рішення районної ради.

40

Глава Х. Здійснення районною радою та її органами контрольних функцій і повноважень.

42

Глава ХI. Депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання. Порядок їх розгляду. Розгляд депутатських запитів.

42

2,43,4,41,6,39,8,37,10,35,12,33,14,31,16,29,18,27,20,25,22,23