Положення про виконавчий апарат районної ради

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат   районної   ради

  1. 1. Загальні засади

1.1. Виконавчий апарат районної ради (далі виконавчий апарат) утворюється районною радою і діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Поло­ження.

1.2. У своїй діяльності виконавчий апарат керується Кон­ституцією, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів, а також рішеннями районної ради та розпорядженнями голови районної ради.

1.3. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

1.4. Виконавчий апарат підзвітний і підконтрольний район­ній раді, підпорядкований голові районної ради, його заступ­нику та керуючому справами відповідно до розподілу функціональних повноважень.

1.5. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються районною радою за поданням голови районної ради.

1.6. Структурно до виконавчого апарату входять:

1.6.1. Керівництво ради;

1.6.2. Патронатна служба;

1.6.3. Відділ юридичного забезпечення діяльності ради;

1.6.4. Відділ організаційного забезпечення ради, її постійних комісій, депутатів ;

1.6.5. Загальний відділ;

1.6.6. Відділ з питань бюджету, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;

1.6.7. Відділ з питань управління спільною власністю територіальних громад району;

1.6.8. Інші посади виконавчого апарату (для забезпечення умов діяльності голови та виконавчого апарату).

1.7. Виконавчий апарат утримується за рахунок коштів район­ного бюджету.

  1. 2. Основні завдання та обов’язки виконавчого апарату та його відділів

На виконавчий апарат покладається:

2.1. Загальні положення

2.1.1. Оперативно і якісно забезпечувати згідно з Регламентом  підготовку матеріалів, що виносяться на розгляд сесій районної ради, вчасно доводити їх до відома депутатів.

2.1.2. Сприяти в роботі та організаційно забезпечувати діяль­ність Президії районної ради, постійних та інших комісій ради.

2.1.3. Надавати допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечувати їх необхідною інформацією, вживати заходи до виконання наказів виборців.

2.1.4. Здійснювати юридичне забезпечення діяльності районної ради, виконавчого апарату та інших органів районної ради.

2.1.5. Сприяти здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та поса­довими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади.

2.1.6. Опрацьовувати та подавати голові районної ради документи, які надходять до районної ради, виконувати доручення голови районної ради та його заступника.

2.1.7. Забезпечувати розгляд листів, звернень, пропозицій орга­нів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів.

2.1.8. Забезпечувати облік та розгляд звернень громадян, орга­нізацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради.

2.1.9. Забезпечувати здійснення районною радою контрольних функцій та інформаційно-аналітичної роботи.

2.1.10. Сприяти здійсненню районною радою ор­ганізаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку.

2.1.11. Здійснювати фінансове та матеріально-технічне забез­печення діяльності районної ради та її органів, вести бухгалтер­ський облік і звітність, в т.ч. статистичну.

2.1.12. Забезпечувати організацію діловодства та контролю за строками проходження та виконання службових документів.

2.2. Забезпечення сесійної роботи ради.

2.2.1. розробка проектів планів підготовки сесій районної ради, повідомлення депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також питань, які виносяться на розгляд ради;

2.2.2. участь у підготовці проектів рішень районної ради з питань:

2.2.3. обрання голови, заступника голови районної ради і звільнення їх з посади або дострокового припинення їх повноважень; утворення та обрання постійних комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій; утворення Президії, затвердження Положення про неї; утворення комісій при районній раді; затвердження Регламенту, плану роботи ради; заслуховування звітів голови ради, постійних комісій; заслуховування повідомлень депутатів; заснування засобів масової інформації, призначення та звільнення їх керівників; дострокового припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством; визначення кількісного складу ради; проведення консультативного опитування з питань, які стосуються спільних інтересів територіальних громад; здійснення повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

2.2.4. організація обговорення тез доповіді і проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнення внесених на цих засіданнях пропозицій і зауважень;

2.2.5. організація, за дорученням голови ради, обговорення тез доповіді та проектів рішень депутатами серед населення та у трудових колективах, узагальнення поданих зауважень і пропозицій;

2.2.6. узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях або переданих в письмовій формі головуючому на сесіях, розробка проектів заходів щодо їх реалізації і направлення виконавцям;

2.2.7. здійснення контролю за виконанням пропозицій та зауважень та інформування депутатів районної ради про результати їх вирішення;

2.2.8. ведення протоколів і аудіограм засідань районної ради, оформлення та своєчасне доведення рішень ради до виконавців, сприяння у виконанні рішень ради;

2.2.9. оприлюднення сесій ради через газету “Гомін”, районне радіо;

2.2.10. ведення діловодства, здійснення контролю за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.

2.3. Забезпечення роботи Президії районної ради

2.3.1. забезпечення підготовки матеріалів на засідання Президії районної ради, ведення протоколу засідання Президії районної ради.

2.4. Забезпечення роботи постійних комісій районної ради.

2.4.1. забезпечення організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради, узагальнення пропозицій та узгодження планів роботи постійних комісій, складання графіків засідань, створення їм необхідних умов для ефективної діяльності в підготовці проектів рекомендацій, рішень районної ради;

2.4.2. Допомога депутатам районної ради у питаннях, що належать до компетенції постійних комісій районної ради, налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування, господарськими органами, громадськими організаціями, залучення спеціалістів до роботи по підготовці відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.

2.5. Сприяння депутатам районної ради у здійсненні їх повноважень.

Виконавчий апарат організовує:

2.5.1. проведення консультацій з депутатами у питаннях виконання депутатських обов’язків, забезпечує їх необхідними інформаційно-довідковими матеріалами;

2.5.2. надає разом з працівниками місцевих рад допомогу в діяльності депутатів на виборчих округах, організації особистого прийому, розгляді заяв і скарг громадян;

2.5.3. сприяє депутатам у проведенні звітів перед виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, узагальнює висловлені на них пропозиції і зауваження, вживає заходів до їх реалізації.

2.6. Правове забезпечення діяльності депутатів, постійних комісій районної ради

2.6.1. Виконавчий апарат здійснює облік, систематизацію і кодифікацію законодавства України. забезпечує ведення щодо відповідності чинному законодавству підготовлених проектів рекомендацій.

2.7. Забезпечення контрольно-аналітичної діяльності районної ради

Виконавчий апарат:

2.7.1. систематично вивчає і аналізує хід виконання актів законодавчої і виконавчої влади, прийнятих рішень районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, регулярно готує відповідні аналітичні матеріали і надає їх керівництву районної ради, депутатам;

2.7.2. вивчає і аналізує питання управління спільною власністю територіальних громад району, готує пропозиції по їх вдосконаленню;

2.7.3. вивчає та узагальнює практику здійснення районною державною адміністрацією делегованих повноважень, узагальнює матеріали, вносить по них конкретні пропозиції;

2.7.4. надає методичну і консультативну допомогу сільським та Млинівсь  селищній радам у здійсненні контрольно-аналітичної діяльності.

2.8. Забезпечення гласності, організація навчання, узагальнення передового досвіду.

Виконавчий апарат:

2.8.1. бере участь у підготовці матеріалів про роботу ради, постійних комісій та депутатів для публікації в пресі та передач по районному радіо;

2.8.2. систематично накопичує, вивчає, узагальнює і впроваджує досвід роботи місцевих рад району, постійних комісій, депутатів, депутатських груп;

2.8.3. регулярно інформує керівництво ради про сесійну діяльність, роботу постійних комісій рад;

2.8.4. випускає інформаційні бюлетені, методичні рекомендації з основних питань діяльності рад району;

2.8.5. бере участь у розробці планів та організації навчання депутатів районної ради, голів та секретарів сільських і селищної рад.

2.9. Надання методичної і консультативної допомоги місцевим радам.

Виконавчий апарат:

2.9.1. вивчає і узагальнює практику діяльності місцевих рад і надає методичну і консультативну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи;

2.9.2. веде облік сесій сільських і селищної рад та аналіз питань, що вносяться на їх розгляд, надає допомогу у підготовці та проведенні сесій сільських і селищної рад, бере участь у їх роботі;

2.9.3. бере участь у підготовці та роботі семінарів з секретарями сільських і селищної рад, сільськими та Млинівським селищним  головами, спеціалістами цих рад.

2.10. Організація проведення виборів, референдумів.

2.10.1. Виконавчий апарат у відповідності з чинним законодавством організаційно забезпечує проведення в районі виборів, референдумів.

2.11. Забезпечення вирішення питань адміністративно територіального устрою.

2.11.1. Виконавчий апарат веде облік і реєстрацію адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів. Готує пропозиції до видання довідника адміністративно-територіального устрою області. Надає всебічну допомогу постійним комісіям, депутатам, обласній раді при розгляді питань адміністративно-територіального устрою.

2.12. Висвітлення діяльності рад у засобах масової інформації.

Виконавчий апарат:

2.12.1. здійснює поглиблене і об’єктивне інформування населення району про поточну і перспективну діяльність районної ради, її Президії, постійних комісій, депутатських груп, депутатів;

2.12.2. організовує прес-конференції для журналістів за участю керівників районної ради, а також їх зустрічі в редакціях газет, на радіо, з творчими колективами. Готує огляд місцевої преси та програм радіомовлення керівництву районної ради та постійним комісіям. Надає практичну допомогу депутатам районної ради у підготовці їх виступів у газетах, на радіо.

2.13. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій , заяв і скарг.

Виконавчий апарат:

2.13.1. Організовує прийом відвідувачів. Бере участь у вивченні і розгляді пропозиції, заяв і скарг, що надходять до районної ради з питань депутатської діяльності і роботи рад;

2.13.2. Контролює виконання доручень керівництва районної ради по вирішенню питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян.

  1. 3. Керівництво та структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради

3.1. Керівництво районної ради

3.1.1. До складу керівництва районної ради входять голова районної ради, заступник голови районної ради та керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

3.1.2. Голова районної ради, який очолює виконавчий апарат, обирається із числа депутатів таємним голосуванням. В межах своїх повноважень видає розпорядження та інші  нормативно-правові акти,  що регламентують діяльність виконавчого апарату. Приймає та звільняє працівників виконавчого апарату районної ради з дотриманням вимог чинного законодавства України.

3.1.3. Заступник голови районної ради виконує доручення голови ради, а при відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови районної ради, а відповідно і  очолює виконавчий апарат. Обирається на посаду із числа депутатів і звільняється з посади районною радою таємним голосуванням.

3.1.4. Керуючий справами виконавчого апарату призначається  на посаду головою районної ради  на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

3.1.5. Керуючий справами підпорядковується безпосередньо  голові або заступнику голови районної ради, виконує їх доручення щодо управління виконавчим апаратом. За дорученням голови районної ради має право підпису окремих документів районної ради. Забезпечує організацію роботи виконавчого апарату районної ради, координацію діяльності його відділів щодо здійснення організаційного, інформаційного, аналітичного та правового забезпечення районної  ради, постійних комісій і депутатів.

3.1.6. Керівництво районної ради:

3.1.6.1. здійснює керівництво   і   координацію   роботи   структурних підрозділів виконавчого апарату,  відповідає за виконання покладених на  виконавчий апарат завдань;

3.1.6.2. організує підготовку  і  проведення  сесій районної ради, засідань Президії, Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) та інших органів, утворених радою,  нарад;

3.1.6.3. забезпечує плановість  і  ефективність  у  роботі   структурних   підрозділів виконавчого апарату; контролює реалізацію планів роботи і виконання визначених завдань;

3.1.6.4. інформує обласну раду по питаннях роботи ради;

3.1.6.5. візує підготовлені  на підпис рішення,  розпорядження,   забезпечує   офіційне   оприлюднення відповідних актів, районною радою;

3.1.6.6. здійснює загальну політику щодо добору і розстановки кадрів у виконавчому апараті, формування кадрового резерву:

3.1.6.7. забезпечує роботу  по  організації  навчання  та   підвищенню кваліфікації працівників виконавчого апарату;

3.1.6.8. затверджує професійно-кваліфікаційні     характеристики    та посадові інструкції працівників структурних підрозділів виконавчого апарату;

3.1.6.9. представляє виконавчий апарат у  відносинах  з   державними   органами, установами  і  організаціями,  об’єднаннями громадян,  зарубіжними установами і організаціями.

3.1.6.10. Забезпечує відповідне меблювання, оснащення сучас­ними засобами зв’язку, оргтехніки та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів працівників, забезпечує виконавчий апарат господарськими та канцелярськими товарами.

3.1.6.11. Здійснює контроль за станом порядку в приміщенні, раціональним використанням і збереженням інвентарю, канцелярсь­кого приладдя і інших матеріальних цінностей.

3.1.6.12. Організовує роботу по проведенню капітальних і поточних ремонтів кабінетів, приміщення.

3.1.6.13. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Регламентом  районної ради, рішеннями та дорученнями районної ради.

3.1.6.14. Розподіл обов’язків між головою ради, його заступником та керуючим справами затверджується розпорядженням голови ради.

3.2. Патронатна служба

3.2.1. До складу патронатної служби входить радник голови районної ради.

3.2.2. Радник голови районної ради призначається  на посаду і звільняється з посади головою районної ради і підпорядковується безпосередньо голові.

3.2.3. На доручення голови районної ради здійснює роботу з документами, що надходять на ім’я голови районної ради та виходять за його підписом, редагує їх.

3.2.4. Готує керівнику інформаційні матеріали, виступи, проекти доповідей з питань діяльності органів місцевого самоврядування для розгляду на семінарах, нарадах, сесіях;

3.2.5. Бере участь в організації і проведенні нарад, семінарів, в підготовці сесій, розробці проектів рішень ради.

3.2.6. Узагальнює матеріали про хід виконання документів, розпоряджень, доручень керівника.

3.2.7. Готує матеріали для проведення конференцій, зустрічей керівника з засобами масової інформації.

3.2.8. Формує пакет необхідних документів відповідно до порядку денного пленарних засідань сесій, засідань Президії районної ради.

3.2.9. За дорученням голови районної ради розглядає пропозиції і скарги громадян, готує по них висновки.

3.2.10. Виконує інші доручення голови районної ради.

3.3. Відділ юридичного забезпечення діяльності ради

3.3.1. Здійснює правову роботу, спрямовану на правильне застосування та дотримання законодавства під час підготовки проектів рішень районної ради та їх прийняття  на сесіях районної ради.

3.3.2. Надає правову допомогу в роботі президії районної ради, постійних та інших комісій, депутатам районної ради при здійсненні ними своїх повноважень.

3.3.3. Забезпечує дотримання чинного законодавства при підготовці розпоряджень голови районної ради, бере участь у підготовці проектів рішень та розпоряджень з організаційних питань роботи районної ради та виконавчого апарату.

3.3.4. Готує за рішенням районної ради позови до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, розглядає протести прокурора.

3.3.5. Надає правову допомогу органам місцевого самоврядування, бере участь у проведенні семінарів, інших занять з підвищення правових питань депутатів, працівників виконавчих апаратів районної, сільських та селищної рад.

3.3.6. В разі виявлення актів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів, невідповідність їх законодавству України  – готує висновки-пропозиції на розгляд голови районної ради.

3.3.7. Забезпечує правильне застосування законодавства за зверненнями громадян, готує проекти розпоряджень голови районної ради з цих питань.

3.3.8. Веде облік і зберігання законодавчих та інших нормативних актів.

3.3.9. Надає правову та організаційну допомогу комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих, веде облік документації.

3.3.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Регламентом  районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника, керуючого справами.

3.4. Відділ організаційного забезпечення діяльності ради, її постійних та  інших комісій, депутатів:

3.4.1. Забезпечує організаційну підготовку проведення сесій, засідань президії, постійних комісій районної ради.

3.4.2. Готує проекти розпоряджень про скликання сесій, плани їх підготовки та проведення, про що своєчасно повідомляє депутатів і засоби масової інформації.

3.4.3. Враховуючи пропозиції постійних комісій, голови, депутатів районної ради, районної державної адміністрації, формує проект порядку денного сесій, організовує своєчасну підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які виносяться на їх розгляд, готує списки запрошених.

3.4.4. Готує проекти планів роботи районної ради, Президії, приймає безпосередньо участь у підготовці проектів рішень з органі­заційних питань діяльності районної ради та її органів.

3.4.5. Забезпечує опрацювання прийнятих районною радою рішень.

3.4.6. Надає практичну допомогу постійним комісіям в орга­нізації їх діяльності, організаційне забезпечує підготовку і проведення засідань, попереднє обговорення в постійних комісіях питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради. Сприяє постійним комісіям у питаннях підготовки матеріалів на їх засідання.

3.4.7. Організовує своєчасне доведення прийнятих рішень постійних комісій до виконавців. Надає допомогу комісіям у здій­сненні контролю за виконанням власних рекомендацій.

3.4.8. Сприяє депутатам районної ради у здійсненні своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативними та довідко­вими матеріалами, надає методичну допомогу в організації звітів депутатів перед виборцями, прийому громадян, узагальнює критичні зауваження та пропозиції, висловлені виборцями під час звітів депутатів.

3.4.9. Забезпечує підготовку і відповідне здійснення захо­дів голови районної ради та його заступника, доручень керівництва.

3.4.10. Сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади.

3.4.11. Вивчає діяльність органів місцевого самоврядування, узагальнює і поширює нові форми, методи їх роботи, систематично інформує з цих питань керівництво ради.

3.4.12. Надає практичну і методичну допомогу селищній та сільським радам у здійсненні їх повноважень.

3.4.13. Здійснює облік і аналіз протоколів сесій селищної, сільських рад та необхідність прийняття ними відповідних рішень, подає пропозиції з цих питань на розгляд керівництва районної ради.

3.4.14. Сприяє виборчим комісіям в організації підготовки і проведення на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, референдумів.

3.4.15. Організовує підготовку і забезпечує навчання депу­татів районної ради, сільських та селищного голів, секретарів сільських та селищної рад.

3.4.16. Здійснює інші повноваження передбачені законо­давством, Регламентом  районної ради, розпорядженнями і доручен­нями голови та його заступника, забезпечує ведення протоколу сесії.

3.5. Загальний відділ

3.5.1. Здійснює загальне діловодство документообігу район­ної ради відповідно до вимог Інструкції з діловодства, затвер­дженої розпорядженням голови районної ради.

3.5.2. Сприяє організації проведення сесій районної ради.

3.5.3. Здійснює реєстрацію, друкування і розмноження рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, забезпечує своєчасне доведення їх до сільських та селищної рад, відділів, управлінь райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, при необхідності за дорученням керівництва районної ради видає копії, витя­ги з прийнятих документів.

3.5.4. Здійснює технічний контроль за строками виконання документів, які надходять в районну раду та рішеннями районної ради

3.5.5. Складає зведену номенклатуру справ, подає її на затвердження головою районної ради, забезпечує контроль за пра­вильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в державний архів.

3.5.6. За дорученням керівництва перевіряє стан організа­ції діловодства, вивчає роботу з даного питання  сільських та селищної рад, надає їм необхідну методичну допомогу в удоско­наленні форм і методів роботи з документами.

3.5.7. Забезпечує культуру діловодства, впровадження сучасних технічних засобів його ведення, сприяє підвищенню кваліфікації працівників виконавчого апарату, діловодних служб сільських та селищної рад з цих питань.

3.5.8. Здійснює діловодство за зверненнями громадян, забез­печує облік і контроль за строками розгляду звернень громадян, готує щоквартальні та річні аналітичні довідки, щодо звернень громадян в органи місцевого самоврядування району.

3.5.9. Забезпечує організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради.

3.5.10. Здійснює  діловодство з кадрових питань та з пи­тань служби в органах місцевого самоврядування, готує проекти розпоряджень голови районної ради з цих питань, веде облік кадрів виконавчого апарату районної ради, сільських та селищної рад.

3.5.11. Забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготов­ку кадрів органів місцевого самоврядування  району, організовує роботу по забезпеченню кадрового резерву, надає допомогу з цих питань органам місцевого самоврядування.

3.5.12. Подає пропозиції щодо відзначення державними наго­родами та готує матеріали щодо відзнак та заохочень районної ради.

3.5.13. Бере участь в проведенні семінарів та інших заходів, навчання працівників виконавчого апарату районної ради, сільських та селищних рад.

3.5.14. Здійснює контроль за розмноженням документів, мате­ріалів на копіювальній техніці працівниками виконавчого апарату.

3.5.15. Здійснює інші повноваження, передбачені законодав­ством, Регламентом  районної ради, розпорядженнями голови та його заступника.

3.6. Відділ з питань бюджету, фінансів, бухгалтерського  обліку та звітності

3.6.1. Здійснює фінансове забезпечення діяльності районної ради та її органів, веде бухгалтерський облік та звітність.

3.6.2. Веде облік розрахунків по нарахуванню заробітної плати, утриманню податків, обов’язкових платежів, своєчасному їх перерахуванню в бюджет.

3.6.3. Забезпечує своєчасну оплату розрахунків по господарській діяльності, канцелярських витратах і витрат по службових відрядженнях.

3.6.4. Забезпечує облік, цільове використання бюджетних та позабюджетних коштів.

3.6.5. Забезпечує в установлені строки складання і падання бухгалтерської звітності згідно з затвердженими типовими формами по всіх відкритих рахунках.

3.6.6. Забезпечує облік матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, які числяться за матеріально-відповідальними особами, контроль за їх збереженням. Проводить в установлені строки інвентариза­цію грошових коштів, матеріальних цінностей.

3.6.7. Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку І збереження цінностей, що знаходяться на їх зберіганні.

3.6.8. Здійснює контроль за станом розрахункової, платіж­ної і фінансової дисципліни за ліквідацією дебіторсько-креди­торської заборгованості.

3.6.9. Веде облік грошових коштів відповідно до Положення про ведення касових операцій.

3.6.10. Здійснює виконання кошторису витрат районної ради та забезпечує контроль за його цільовим використанням.

3.6.11. Забезпечує зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх до архіву в установленому порядку.

3.7. Відділ з питань управління спільною власністю територіальних громад району

3.7.1. Відділ   організовує   і   координує   свою   діяльність   з    іншими структурними підрозділами виконавчого апарату, взаємодіючи з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими юридичними і фізичними особами, в порядку і спосіб, передбачений чинним законодавством.

3.7.2. Забезпечує здійснення повноважень в межах, визначених районною радою функцій щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району згідно з чинним законодавством.

3.7.3. Організовує облік об’єктів та майна спільної власності територіальних громад району, веде єдиний реєстр, готує спільно з постійними комісіями районної ради проекти рішень з цих питань.

3.7.4. Здійснює повноваження щодо підготовки та організації відчуження, передачі в оренду, під заставу, концесію об’єктів та майна спільної власності територіальних громад району; контролює виконання укладених угод.

3.7.5. Погоджує проекти рішень про відчуження, передачу в оренду, під заставу, концесію об’єктів та майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, здійснює контроль за їх виконанням.

3.7.6. Вносить пропозиції, рекомендації, готує проекти рішень щодо ефективного використання і збереження закріпленого за підприємствами комунального майна.

3.7.7. Подає на розгляд постійних комісій районної ради пропозиції, висновки, проекти рішень про приймання чи придбання об’єктів та майна  у спільну власність територіальних громад району, забезпечує виконання прийнятих рішень районної ради з цих питань.

3.7.8. Подає на розгляд постійних комісій районної ради пропозиції з питань про передачу майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, у комунальну власність сіл, селищ, міст та суб’єктам інших форм власності.

3.7.9. У разі необхідності сприяє проведенню експертної оцінки майна спільної власності територіальних громад району.

3.7.10. За дорученням ради організовує проведення прилюдних торгів та конкурсів з метою виявлення переможців по відчуженню чи передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району, проведення конкурсів   з визнання орендаря майна на конкурсних засадах.

3.7.11. Погоджує договори оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), у яких орендодавцем виступає підприємство, організація, установа, яке належить до спільної власності територіальних  громад району.

3.7.12. Узагальнює пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств, організацій та установ, що є у спільній власності територіальних громад району.

3.7.13. Готує та подає на затвердження проекти контрактів та трудових угод з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної ради.

3.7.14. Здійснює контроль за виконанням керівниками підприємств,    установ та організацій, що належать до сфери управління районної ради, умов контрактів та трудових угод.

3.7.15. Готує висновки з питань організації менеджменту та подає на затвердження проекти  майна.

3.8. Інші посади виконавчого апарату

3.8.1. До інших посад виконавчого апарату відносяться секретар-друкарка, водій, прибиральниця, сторож­-двірник, які приймаються на посаду та звільняться з посади головою районної ради.

3.8.2. Зазначені особи безпосередньо підпорядковуються голові районної ради, виконують його доручення та розпорядження. Голова ради може надати окремі повноваження  щодо керівництва зазначеними особами своєму заступнику або керуючому справами.

  1. 4. Права та відповідальність виконавчого апарату районної ради

Виконавчий апарат має право:

4.1. Брати участь у сесіях районної ради, засіданнях Президії та постійних комісій районної ради.

4.2. Одержувати від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також підприємств, установ та організацій району  інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

4.3. Надавати консультативну і методичну допомогу з питань розвитку територіальних громад органами місцевого самоврядування району.

4.4. Посадові особи виконавчого апарату, які готують, візують рішення ради та розпорядження голови районної ради, несуть відповідальність за їх якість, зміст та відповідність чинному законодавству.

  1. 5. Взаємодія виконавчого апарату районної ради

5.1. За характером діяльності виконавчий апарат взаємодіє з:

5.1.1. Органами місцевого самоврядування району, об’єднаннями громадян – з питань розвитку територіальних громад сіл, селища району.

5.1.2. Управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними установами і організаціями – з питань роботи з документами, підготовки і подання необхідних документів, використання інформації у службових цілях.

  1. 6. Організація роботи виконавчого апарату районної ради

6.1. Організація роботи виконавчого апарату здійснюється  відповідно до Регламенту Млинівської районної ради, Інструкції діловодства  в Млинівській районній раді, планів роботи районної ради та структурних підрозділів виконавчого апарату.

  1. 7. Структура і чисельність

7.1. Структура і чисельність, витрати  на  утримання виконавчого апарату затверджуються рішенням районної ради за поданням голови районної ради.

7.2. Структурно до виконавчого апарату входять: керівництво ради, патронатна служба; відділ організаційного забезпечення ради, її постійних комісій, депутатів; відділ з питань юридичного забезпечення діяльності ради; відділ з питань бюджету, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності; відділ з питань управління спільною власністю територіальних громад району; загальний відділ.

7.3. Відділи у своїй діяльності керуються Положеннями про відповідний відділ, затвердженими розпорядженням голови районної ради.

7.4. Штатний розпис виконавчого апарату затверджується головою районної ради.

  1. 8. Керівництво виконавчим апаратом районної ради

8.1. Керівництво виконавчим апаратом здійснює голова районної ради, а в разі відсутності – заступник голови.

8.2. Координацію діяльності структурних підрозділів виконавчого апарату здійснює керуючий справами районної ради.

  1. 9. Працівники виконавчого апарату

9.1. Працівники виконавчого апарату районної ради призначаються на посади головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством, і звільняються з посади розпорядженням голови районної ради.

9.2. Посадові особи виконавчого апарату у своїй діяльності керуються посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

9.3. Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення  служби  посадовими особами виконавчого апарату районної ради,  крім працівників патронатної служби.

9.4. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки.

9.5. У разі зміни районною радою структури та чисельності виконавчого апарату працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

  1. 10. Матеріальна  та фінансова основа діяльності

10.1. Виконавчий апарат районної ради є юридичною особою.

10.2. Виконавчий апарат утримується за рахунок місцевого бюджету.

10.3. Голова районної ради є розпорядником коштів, передбачених на утримання виконавчого апарату.

10.4. Фінансування виконавчого апарату здійснюється через рахунки Управління державного казначейства у Млинівському районі.

10.5. Вирішення питань поточного фінансування та проведення розрахунків здійснюється фінансово-господарським відділом районної ради.

10.6. Оплата праці працівників виконавчого апарату здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.7. Контроль фінансової діяльності виконавчого апарату здійснюється державними органами відповідно до діючого законодавства.

Заступник голови районної ради                                                Г.А.Парфенюк