Положення про постійні комісії Млинівської районної ради

Положення

про постійні комісії Млинівської районної ради

  1. 1. Основні завдання, принципи організації і діяльності постійних комісій,

порядок їх утворення.

1.1. Відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” постійні комісії є органами ради, що обираються із  числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені, вносити зміни до складу комісій.

1.3. Районна рада на першій сесії визначає кількісний склад постійних комісій і затверджує їх перелік.

1.4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

1.5. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу.

1.6. Постійні комісії районної ради організовують свою роботу на основі чинного законодавства, відкритості і гласності при колективному, вільному і діловому підході до розгляду і підготовки питань.

1.7. Постійні комісії діють у співробітництві з місцевими державними органами, вивчаючи і враховуючи думку трудових колективів, політичних партій, громадських організацій, громадськості району.

1.8. Основними завданнями постійних комісій районної ради є:

-   підготовка програм економічного і соціального розвитку району, бюджету, звітів про виконання програм та бюджетів;

-   підготовка питань, що виносяться на розгляд сесії районної ради;

-   сприяння виконанню рішень районної ради;

-   контроль за діяльністю державних органів, установ, підприємств та організацій району всіх форм власності по виконанню рішень районної ради;

-   участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, сприяння їх виконанню.

1.9. Постійні комісії є відповідальними перед радою і їй підзвітними. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради.

  1. 2. Функції, права та обов’язки постійних комісій

2.1. Постійні комісії своєю діяльністю сприяють реалізації повноважень районної ради.

2.2. Постійні комісії районної ради:

-   попередньо розглядають проекти рішень щодо затвердження районних програм, районного бюджету на відповідний рік та зміни чи доповнення до нього,  звітів про виконання програм,  районного бюджету, власних рішень;

-   вивчають і готують інші питання, які планується винести на розгляд ради;

-   виступають на сесіях із співдоповідями, інформаціями по проектах рішень які вивчала комісія;

2.3. Постійні комісії за дорученням ради, голови ради, його заступника або за власною ініціативою:

-   вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів;

-   здійснюють контроль за виконанням рішень ради та власних рекомендацій;

-   розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян;

-   заслуховують на своїх засіданнях звіти депутатів про роботу в комісії та на виборчому окрузі по виконанню депутатських повноважень.

2.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законодавчими актами України мають право отримувати від керівників організацій, підприємств, установ необхідні матеріали і документи.

  1. 3. Організація роботи постійних комісій районної ради.

3.1. Основною формою роботи постійних комісій районної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3.2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та приймають рішення рекомендаційного характеру. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

3.3. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови або заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Спільні засідання веде один з голів цих комісій за взаємною згодою  або за рішенням постійних комісій.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.4. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, відповідальних працівників райдержадміністрації та її відділів.

3.5. На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі вказується дата проведення засідання, час і місце проведення, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, суть обговорення, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення, рекомендації, висновки. До протоколу додаються інформації, довідки, заяви, інші документи, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утрималися від голосування.

3.6. Протоколи засідання підписуються головою і секретарем комісії. У разі проведення спільного засідання постійних комісій, протоколи підписуються головами постійних комісій.

3.7. Рекомендації постійних комісій направляються виконавцям не пізніше як через  десять днів після їх затвердження комісією, якщо комісія не встановила іншого терміну.

3.8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи адресати зобов’язані інформувати комісію у встановлений нею термін.

3.9. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження, його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

  1. 4. Повноваження голови, заступника голови, секретаря та членів постійної комісії.

4.1. Голова комісії:

-   скликає і веде засідання комісії;

-   дає доручення, розподіляє обов’язки між членами комісії;

-   організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань;

-   формує списки запрошених на засідання;

-   представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями а також громадянами;

-   організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

-   інформує районну раду, її голову про роботу комісії, про хід виконання рішень районної ради, контроль за виконанням яких покладено на відповідну комісію;

-   здійснює координацію роботи комісії з іншими постійними комісіями, депутатами, депутатськими групами і фракціями.

4.2. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний районною радою на його прохання, у зв’язку з незадовільною організацією роботи постійної комісії або через інші обставини, які роблять неможливим виконання ним покладених на нього обов’язків голови постійної комісії.

4.3. Пропозиції про відкликання з посади голови постійної комісії можуть вноситись:

-   за особистим проханням голови комісії;

-   головою районної ради;

-   за рішенням відповідної постійної комісії районної ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу голови постійної комісії);

-   не менш як 1/3 депутатів загальної складу районної ради.

4.4. Відкликання голови постійної комісії здійснюється  рішенням прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради шляхом проведення відкритого голосування.

4.5. У разі відкликання голови постійної комісії з цієї посади він залишається членом тієї ж постійної комісії (якщо не прийнято інше рішення ради).

4.6. Заступник голови комісії:

-   виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин;

-   виконує за дорученням голови окремі його обов’язки.

4.7. Секретар комісії:

-   веде діловодство комісії, оформляє протоколи засідань;

-   повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідання;

-   веде облік роботи, яку виконують член комісії;

-   запрошує на засідання галузевих спеціалістів, керівників установ, підприємств, організацій, представників громадськості;

-   виконує інші доручення голови комісії, а в разі його відсутності – заступника голови відсутності.

4.8. Член комісії:

-   зобов’язаний брати участь у роботі робочих груп та підготовчих комісій;

-    за дорученням комісії і з власної ініціативи вивчати питання, що належать до відома комісії, повідомляти комісію, у встановлений нею термін, про свої висновки, пропозиції;

-    сприяти виконанню прийнятих комісією рішень, рекомендацій, здійснювати контроль за їх виконанням;

-    виконувати інші доручення комісії;

-   може вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії питань, що належать до її відання;

-   має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються комісією.

4.9.  Члени комісії (в т.ч. голова, заступник, секретар комісії):

-   пропозиції яких не були підтримані комісією або не згідні із її рішенням, мають право викласти письмово свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання, а також виступити по даному питанню на сесії районної ради;

-   які не згідні з рішеннями постійної комісії зобов’язані їх виконувати;

-   зобов’язані бути на кожному засіданні постійної комісії і брати участь у її роботі. У разі неможливості бути присутнім на засіданні з поважних причин, член комісії зобов’язаний повідомити про це голову комісії не пізніше, як за день до засідання.

  1. Компетенція постійних комісій районної ради

5.1. Постійна комісія з питань бюджету та податків:

-   здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів районної ради  по питаннях формування  та витрачання коштів районного бюджету;

-   розглядає проекти районного бюджету, зміни та доповнення до проектів бюджету;

-   здійснює аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів  райдержадміністрації. Вносить відповідні пропозиції голові районної ради, районній раді  з питань виконання бюджету;

-   розглядає звіт про виконання районного бюджету за рік що минув та вносить пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;

-   проводить спільно з іншими комісіями та управліннями райдержадміністрації, податковою інспекцією засідання комісії з питань бюджету та податків, виконання програми соціально-економічного розвитку району;

-   здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена до компетенції постійної комісії

-   контролює виконання рішень районної ради, власних рішень та рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації

5.2. Постійна комісія з питань економічного розвитку та комунальної власності:

-   здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій  по питаннях економічного розвитку району;

-   заслуховує звіти керівників підприємств, не залежно від форм власності, про стан та виконання програм розвитку підприємств. Розробляє проекти рішень ради та готує інформації з цих та інших питань.

-   розглядає програму соціально-економічного розвитку району, проект районного бюджету в частині, що стосується  питань економічного розвитку району, пропонує зміни, доповнення.

-   вивчає діяльність підприємств району, незалежно від форм власності, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради та власних рішень з цих питань.

-   виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з питань економічного розвитку району;

-   відповідає за реалізацію повноважень з питань державної регуляторної політики: вивчає проекти регуляторних актів, внесених на розгляд районної ради, готує висновки про їх відповідність вимогам  Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, розглядає звіти про відстеження результативності регуляторних актів, в разі потреби готує рішення про необхідність перегляду регуляторного акту

-   здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена до компетенції постійної комісії;

-   є головною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів

5.3. Постійна комісія з соціальних питань

-   здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій  із соціальних питань, зокрема розвитку науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, у справах сім’ї, молоді та ветеранів, з питань законності, боротьби із злочинністю;

-   контролює дотримання Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” в частині охорони трудових та інших прав депутата.

-   У разі невиконання депутатом своїх обов’язків постійна комісія готує висновки, за якими районна рада може прийняти відповідне рішення про виконання ним своїх обов’язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата.

-   Розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів.

-   Вносить на розгляд ради пропозиції щодо впливу на посадових осіб у випадку порушення ними  законодавства або етики спілкування  під час співпраці з депутатами.

-   розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку району, в розрізі віднесених до компетенції комісії питань, вносить зміни та доповнення до проектів рішень;

-   заслуховує керівників установ, управлінь і відділів по питаннях віднесених до компетенції комісії, вносить на розгляд ради пропозиції, рекомендації та висновки з даних питань;

-   здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена до компетенції постійної комісії

5.4. Постійна комісія з питань екології:

-   здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій з питань охорони навколишнього середовища, Чорнобильської катастрофи;

-   розробляє концепції з природоохоронних питань та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

-   вносить на розгляд ради пропозиції з питань екології, охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, готує інформації, вносить на розгляд ради пропозиції, рекомендації та висновки  по даних питаннях;

-   розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку району, в частині віднесеній до компетенції комісії;

-   здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена до компетенції постійної комісії.

5.5. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу (АПК)

-   здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій з питань розвитку агропромислового комплексу, з питань регулювання відповідно до законодавства земельних відносин;

-   заслуховує керівників підприємств, організацій, незалежно від форм власності, про стан розвитку сільськогосподарського виробництва, готовності галузей сільського господарства до роботи в весняно-осінній період, та підготовку до переробки сільськогосподарської продукції;

-   розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку району з питань сільськогосподарського виробництва, вносить зміни та доповнення до проектів рішень по даних питаннях;

-   вивчає та готує свої висновки на розгляд ради по питаннях регулювання земельних відносин

-   здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена до компетенції постійної комісії.

  1. 6. Заключні положення

6.1. Засідання постійних комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими Регламентом роботи районної ради, іншими законодавчими актами.

6.2. У засіданнях постійних комісій районної ради можуть брати участь без запрошення народні депутати України, депутати обласної ради, депутати районної ради, які не входять до складу даної постійної комісії, представники засобів масової інформації.

6.3. На засіданнях постійних комісій районної ради можуть бути присутні представники державних органів, політичних партій, громадських організацій, громадяни за їх  попереднім записом у виконавчому апараті ради, який проводиться  не пізніше, ніж за добу до засідання.

6.4. Постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

6.5. Комісія районної ради або її голова може запросити на засідання районної ради державних службовців, експертів, фахівців чи інших спеціалістів якщо на ньому розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується їх предметної діяльності.

Заступник голови районної ради                                           Г.А.Парфенюк