Положення про Президію районної ради

Положення

про Президію районної ради.

1. Загальні положення

1.1. Президія районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

1.2. Президія районної ради утворюється районною радою. Рішення про утворення Президії приймається шляхом відкритого голосування. До складу Президії входять -  голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, уповноважені представники (керівники) депутатських груп і фракцій.

1.3. У своїй діяльності Президія керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчим актами, а також цим Положенням та Регламентом роботи Млинівської районної ради .

1.4. Президію очолює голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

1.5. Президія районної ради підзвітна районній раді. Ухвалені нею рішення мають дорадчий характер, приймається простою більшістю голосів від загального складу президії і підписується головою районної ради.

1.6. Президія діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій обласної ради, прийнятими у межах її компетенції, цим положенням.

2. Організація роботи Президії

2.1.  Засідання президії скликаються головою районної ради або його заступником в міру необхідності і є правомочним, якщо  на них присутні на менше, як дві третини складу президії.

2.2. У засіданнях президії можуть брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, голови сільських та селищної рад, заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь та інших служб райдержадміністрації,  районних організацій і установ, громадських об’єднань за запрошенням голови районної ради.

3. Основні повноваження Президії районної ради

3.1. Президія районної ради:

3.1.1. виробляє пропозицій щодо погодження питань, які пропонуються до порядку денного сесії ради, черговості розгляду цих питань на сесії ради, визначення дати скликання пленарного  засідання сесії ради та місця його проведення. Узгоджує списку запрошених на пленарне засідання сесії районної ради.

3.1.2. виробляє узгоджені пропозиції  щодо забезпечення підготовки пленарних засідань сесії районної ради,  документів і матеріалів, які вносяться на їх розгляд.;

3.1.3. координує діяльність постійних комісій щодо вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, що належать до відання ради;

Заступник голови районної ради                                              Г.А.Парфенюк